Interpelacja złożona przez radnego Stanisława Bartmana na XXVIII sesji w dniu 24 października 2016 r.

|
[KS] Iwona Kiełbasa

w sprawie programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas.