bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław
ogłasza
KONKURS
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć dokumenty określone w § 12 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2012.182 z późn. zm.).

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. Nr 151 poz. 896).

Dokumenty należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w kopercie zamkniętej z podaniem zwrotnego adresu z adnotacją:

Konkurs na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu

na adres:

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 18
37-500 Jarosław

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu można uzyskać w siedzibie Szpitala.

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie (należy z sobą zabrać oryginały dokumentów jeżeli w ofercie kandydat złożył odpisy).

Przewidywane rozstrzygnięcie postępowań konkursowych nastąpi 14 dni od terminu wyznaczonego na składanie dokumentów.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie_XI.pdf)Ogłoszenie o konkursie197 kB