bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu oraz dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy

herb strona startowa

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 159a

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy
Dębica, ul. Kościuszki 36.

1.     Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymania określone w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.).

2.     Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania kolegium, którego konkurs dotyczy,

2)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

4)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),

10) oryginał albo poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.    Oferty należy składać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia – do godz. 1530, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Edukacji, Nauki i Sportu; 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora – nie otwierać przed upływem terminu do składania ofert" z zaznaczeniem nazwy jednostki, której konkurs dotyczy. Oferty, które wpłyną po terminie wyżej określonym nie będą rozpatrywane. O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.

4.    Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

5.    Tryb pracy komisji konkursowej określa uchwała nr 60/1292/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli, z późn.  zm.

6.    O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.