bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Stalowej Woli ogłasza konkurs na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U z 2012 poz 182 z póżn zm), tj:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu;

3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata

5 kopie dokumentów o których mowa w pkt 2 i 4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowanego stanowiska;

7. oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego .

Dokumenty o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli
ul. Dąbrowskiego 7, 37-464 Stalowa Wola.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: ,, Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu”

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 30 dni od upływu składania wymaganych dokumentów. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.

Materiały o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Zakładu można uzyskać w siedzibie jednostki.

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie-o-konkursie-PO-COTUoA.pdf)Ogłoszenie o konkursie467 kB