bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zarząd Województwa Podkarpackiego
Ogłasza Konkurs na kandydata na stanowisko
DYREKTORA
Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
35-002 Rzeszów, Plac Dworcowy 2

Kandydatem na stanowisko będące przedmiotem postępowania konkursowego, może być osoba, która spełnia wymogi zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r., poz.160 z późn. zm.).

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien złożyć następujące dokumenty:

1)podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2)dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska;

3)opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4)dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, (świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy jeżeli stosunek pracy trwa nadal);

5)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

6)oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

7)informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia do konkursu;

8)oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

9) inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

Dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, (na żądanie komisji konkursowej kandydat będzie obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów).

Dokumenty należy przesłać w terminie 15 dni (decyduje data wpływu do sekretariatu) od daty opublikowania ogłoszenia na adres: Sekretariat Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, lub złożyć w tym samym terminie na ww adres w sekretariacie (p. 330a).

Ponadto na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego i adnotację: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej". Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010Rzeszów w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu zgłaszania kandydatów. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe informacje i materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w godzinach pracy Urzędu od 07.30
do 15.30 tel. 0-17 747 68 00, lub 0-17 747 68 06.

Załączniki:
Pobierz plik (424-8885-18.pdf)Uchwała Nr 424/8885/18119 kB