bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale nauki Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu

Ogłoszenie o naborze. Informacje o kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
podinspektora w Oddziale nauki Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu

1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub socjologiczne,
2) co najmniej trzyletni staż pracy, 3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa, 4) znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, 5) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, 6) znajomość Szczegółowego Opisu Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wersja z dnia 1 lipca 2012 r.) – w zakresie dotyczącym Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, 7) znajomość Poradnika – Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL.
2. Wymagania dodatkowe: 1) komunikatywność.
3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie realizacja projektu systemowego Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym m.in.: 1) obsługa telefoniczna beneficjentów ostatecznych, potencjalnych BO, rodziców uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół,
2) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na temat projektu, zasad przyznawania wsparcia stypendialnego, zasad przyznawania wsparcia stypendialnego, zasad obliczania dochodu rodziny (telefonicznie, mailowo lub osobiście w biurze projektu), 3) przygotowywanie informacji na temat realizacji projektu do umieszczania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, 4) ocena formalna wniosków stypendialnych, 5) udział w pracach komisji stypendialnej i dokonywanie oceny merytorycznej wniosków stypendialnych, 6) realizacja zadań związanych z promocją i informacją o projekcie, 7) sporządzanie pism, sprawozdań, wyjaśnień i innych dokumentów związanych z projektem, 8) udział w pracach związanych z przygotowaniem umów o przekazywanie stypendium i umów zlecenia z opiekunami dydaktycznymi, 9) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań z realizacji indywidualnych planów rozwoju, 10) wykonywanie innych zadań bezpośredni związanych z realizacją ww. projektu.
4. Warunki pracy: 1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, 2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę (umowa na czas określony),
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu, 4) pakiet socjalny.
5. Wymagane dokumenty: 1) życiorys (CV), 2) list motywacyjny, 3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy), 5) kserokopia dowodu osobistego, 6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
W miesiącu listopadzie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale nauki Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 7 stycznia 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Mirosław Karapyta


załącznik do ogłoszenia o naborze 
 
 
............................ (miejscowość, data)
........................... (imię i nazwisko) ........................... ........................... (adres)
 
OŚWIADCZENIE
 
 
 
 
 
* kod identyfikacyjny składający się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr)

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale nauki Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

 
Lp.
Nazwisko i imię / kod identyfikacyjny
Miejsce zamieszkania
1.
Kluz-Gosztyła Katarzyna
Łańcut
2.
Rudawski Adrian
Rzeszów
3.
Ruszała Agnieszka
Rzeszów
4.
Sobala Marcin
Gniewczyna Łańcucka
5.
Trzaskoś-Pantoł Anna
Rzeszów
6.
a1702K
Kielanówka
7.
AkGw01
Rzeszów
8.
AVh524
Połomia
9.
Ba1106
Rzeszów
10.
BK12Rz
Nowa Dęba
11.
Fł81Fa
Jawornik Polski
12.
GMa76X
Rzeszów
13.
MLSj76
Tyczyn
14.
Mm1981
Rzeszów
15.
PMa001
Głogów Małopolski
16.
PTg117
Dynów
17.
RzX889
Rzeszów
18.
Zjn126
Mazury
 
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 30 stycznia 2013 r. o godz. 9.00 w pokoju 202 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4. Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul Agata Dytkowska

 
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale nauki Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 
Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale nauki Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrany został Pan Arkadiusz Pindyk zamieszkały w Dynowie. W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Arkadiusz Pindyk spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Mirosław Karapyta