bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale rozwoju linii kolejowych Departamentu Infrastruktury i Transportu

Ogłoszenie o naborze. Informacje o kandydatach, terminie sprawdzianu pisemnego oraz rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
podinspektora w Oddziale rozwoju linii kolejowych
Departamentu Infrastruktury i Transportu

1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe magisterskie, 2) znajomość przepisów ustawy o transporcie kolejowym,
3) znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 4) znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, 5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 6) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa, 7) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Wymagania dodatkowe: 1) komunikatywność, 2) staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, 3) znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie: 1) koordynowanie procesów inwestycyjnych finansowanych i współfinansowanych z budżetu Województwa Podkarpackiego w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej, 2) współdziałanie m.in. z PKP PKL S.A. oraz innymi jednostkami kolejowymi, administracją rządową i samorządową w zakresie realizacji zadań, 3) monitoring inwestycji drogowo-kolejowych Województwa Podkarpackiego, 4) udział w postępowaniach przetargowych, komisjach technicznych, komisjach odbioru, radach budowy, 5) przygotowywanie projektów opinii w sprawach wykazu i likwidacji linii kolejowych.
4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, 2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu, 4) pakiet socjalny.
5. Wymagane dokumenty: 1) życiorys (CV), 2) list motywacyjny, 3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopia dowodu osobistego, 5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia, 8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), 9) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).
W miesiącu grudniu 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale rozwoju linii kolejowych Departamentu Infrastruktury i Transportu, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 18 stycznia 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

 

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Mirosław Karapyta


załącznik do ogłoszenia o naborze 
 
 
............................ (miejscowość, data)
........................... (imię i nazwisko) ........................... ........................... (adres)
 
OŚWIADCZENIE
 
 
 
 
 
* kod identyfikacyjny składający się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr)

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale rozwoju linii kolejowych Departamentu Infrastruktury i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

Lp.
Nazwisko i imię / kod identyfikacyjny
Miejsce zamieszkania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Berłowska Anna
Dec Ewelina
Delikat Krzysztof
Gargała Piotr
Gerula Katarzyna
Kluz-Gosztyła Katarzyna
Kożuszek Marzena
Lis Agata
Lis Katarzyna
Marek Mirosław
Maziarz Katarzyna
Mazur Kamil
Orzech Piotr
Radoń Agnieszka
Stec Jacek
Stefanek Filip
Tomczyk Grzegorz
Tondera Izabela
Włoch Andrzej
Zając Izabela
76SK5j
AbAb85
ABc123
Ah1970
AVh524
B4rC87
Bd8844
BvogM4
Eko12V
GWa001
JOaSi7
Keri75
Kisda1
Ks1140
Luty13
M1609d
Mp2010
MpDmn3
MpU201
Prac33
Qbai86
Rr44Dd
Rrrx19
RzXA78
SaA86P
Tom973
WDs198
Wera27
Wojt88
Zzz999
Łańcut
Rzeszów
Strzyżów
Łańcut
Harta
Łańcut
Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów
Nowa Dęba
Kolbuszowa
Rzeszów
Łąka
Wrocanka
Wola Raniżowska
Łańcut
Glinik Charzewski
Rzeszów
Rudka
Rzeszów
Leżajsk
Łówcza
Zarzecze
Strażów
Połomia
Rzeszów
Łańcut
Krzemienica
Rzeszów
Głogów Młp.
Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów
Jarosław
Domaradz
Niedźwiada
Rzeszów
Rzeszów
Świlcza
Krasne
Głogów Młp.
Czudec
Rzeszów
Lubenia
Rzeszów
Rzeszów
Głogów Młp.
Łańcut
Krzeczowice

 

Sprawdzian pisemny odbędzie się w dniu 8 lutego 2013 r. o godz. 8.30 w sali audytoryjnej (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy al. Łukasza Cieplińskiego 4. Spośród kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów ze sprawdzianu pisemnego, nie mniej niż 15 punktów, wyłonionych zostanie nie więcej niż dziesięciokrotna liczba osób w stosunku do liczby wolnych stanowisk urzędniczych wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze. Wyłonieni kandydaci dopuszczeni zostaną do rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się tego samego dnia o godz. 12.00 w pokoju 202 (II piętro), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4. Jednocześnie informujemy, że na sprawdzian pisemny oraz rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul Agata Dytkowska


INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale rozwoju linii kolejowych Departamentu Infrastruktury i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale rozwoju linii kolejowych Departamentu Infrastruktury i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrana została Pani Małgorzata Pociask zamieszkała w Niedźwiadzie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Małgorzata Pociask spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Zygmunt Cholewiński WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA