http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale transportu kolejowego Departamentu Infrastruktury i Transportu

|
Tomasz Ciechanowski

Ogłoszenie o naborze. Informacje o kandydatach, terminie sprawdzianu pisemnego oraz rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
podinspektora w Oddziale transportu kolejowego Departamentu Infrastruktury i Transportu

1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe magisterskie, 2) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
3) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, 4) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 5) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa, 6) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Wymagania dodatkowe: 1) komunikatywność, 2) staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
3) znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) prowadzenie spraw analityczno-planistycznych związanych z częścią budżetu województwa przeznaczoną na zadania realizowane przez Departament Infrastruktury i Transportu, 2) realizacja programów finansowych przyjętych przez Samorząd Województwa, 3) przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku i Zarządu oraz zarządzeń Marszałka Województwa z zakresu działań finansowych Departamentu i czuwanie nad ich realizacją.
4. Warunki pracy: 1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, 2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu, 4) pakiet socjalny.
5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV), 2) list motywacyjny, 3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 4) kserokopia dowodu osobistego, 5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 7) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia, 8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), 9) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).
W miesiącu grudniu 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale transportu kolejowego Departamentu Infrastruktury i Transportu, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 18 stycznia 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Mirosław Karapyta


załącznik do ogłoszenia o naborze 
 
 
............................ (miejscowość, data)
........................... (imię i nazwisko) ........................... ........................... (adres)
 
OŚWIADCZENIE
 
 
 
 
 
* kod identyfikacyjny składający się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr)

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale transportu kolejowego Departamentu Infrastruktury i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

 
Lp.
Nazwisko i imię / kod identyfikacyjny
Miejsce zamieszkania
1.
Berłowska Anna
Łańcut
2.
Ciuk Michał
Rzeszów
3.
Dec Ewelina
Rzeszów
4.
Delikat Krzysztof
Strzyżów
5.
Gargała Piotr
Łańcut
6.
Gerula Katarzyna
Harta
7.
Holski Jaromir
Rzeszów
8.
Kluz-Gosztyła Katarzyna
Łańcut
9.
Kożuszek Marzena
Rzeszów
10.
Kulasa Krzysztof
Błażowa
11.
Lis Katarzyna
Rzeszów
12.
Marek Mirosław
Nowa Dęba
13.
Matuszkiewicz Monika
Rzeszów
14.
Maziarz Katarzyna
Kolbuszowa
15.
Mazur Kamil
Rzeszów
16.
Moskwa Monika
Rzeszów
17.
Orzechowski Tomasz
Jaszczew
18.
Radoń Agnieszka
Wrocanka
19.
Romanko Barbara
Lubaczów
20.
Stec Jacek
Wola Raniżowska
21.
Stefanek Filip
Łańcut
22.
Tomczyk Grzegorz
Glinik Charzewski
23.
Tondera Izabela
Rzeszów
24.
Włoch Andrzej
Rudka
25.
Zając Izabela
Rzeszów
26.
Ziółkoś Marek
Brzozów
27.
2Wika7
Głogów Młp.
28.
A12Ja5
Rzeszów
29.
a1702K
Kielanówka
30.
A6wL4p
Dobrzechów
31.
Aaa123
Dąbrowa
32.
AbAb85
Łówcza
33.
ABc123
Zarzecze
34.
AVh524
Połomia
35.
B4rC87
Rzeszów
36.
Bd8844
Łańcut
37.
BvogM5
Krzemienica
38.
Eko12V
Rzeszów
39.
JOaSi7
Rzeszów
40.
Kisda1
Rzeszów
41.
Ko1317
Rzeszów
42.
Ks1140
Rzeszów
43.
Luty13
Jarosław
44.
M1609d
Domaradz
45.
MaKw17
Przeworsk
46.
Mka052
Głogów Młp.
47.
Mp2010
Niedźwiada
48.
MpDmn3
Rzeszów
49.
Qbarz8
Krasne
50.
Rr44Dd
Głogów Młp.
51.
Rrrx19
Czudec
52.
RzXA79
Rzeszów
53.
SaA86P
Lubenia
54.
Tom973
Rzeszów
55.
Umkd26
Świlcza
56.
Wojt88
Łańcut
57.
Zzz997
Krzeczowice
 
Sprawdzian pisemny odbędzie się w dniu 7 lutego 2013 r. o godz. 8.30 w sali audytoryjnej (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy al. Łukasza Cieplińskiego 4. Spośród kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów ze sprawdzianu pisemnego, nie mniej niż 15 punktów, wyłonionych zostanie nie więcej niż dziesięciokrotna liczba osób w stosunku do liczby wolnych stanowisk urzędniczych wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze. Wyłonieni kandydaci dopuszczeni zostaną do rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się tego samego dnia o godz. 12.00 w pokoju 202 (II piętro), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4. Jednocześnie informujemy, że na sprawdzian pisemny oraz rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul Agata Dytkowska

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale transportu kolejowego Departamentu Infrastruktury i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale transportu kolejowego Departamentu Infrastruktury i Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrany został Pan Bartosz Czarnecki zamieszkały w Rzeszowie. W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Bartosz Czarnecki spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Zygmunt Cholewiński WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA