bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale projektów systemowych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Ogłoszenie o naborze. Informacje o kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
podinspektora w Oddziale projektów systemowych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

1. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku informatyka, 2) znajomość przepisów prawa budowlanego, telekomunikacyjnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego w zakresie planowania inwestycji infrastrukturalnych, przepisów prawa z zakresu funkcjonowania samorządu województwa, finansów publicznych, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 3) znajomość procesu inwestycyjnego, 4) znajomość zagadnień objętych terminem „społeczeństwo informacyjne”, 5) znajomość Strategii Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 6) znajomość projektów systemowych realizowanych przez Województwo Podkarpackie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP, 7) znajomość projektów systemowych realizowanych przez administrację centralną, w szczególności w obszarze e-administracji oraz e-zdrowia, 8) znajomość co najmniej dwóch środowisk programistycznych, 9) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa.
2. Wymaganie dodatkowe: 1) komunikatywność, 2) staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, 3) znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie realizowanie inwestycji telekomunikacyjnych, w tym: 1) weryfikowanie specyfikacji technicznych opracowanych na potrzeby realizowanych projektów systemowych, 2) ustalanie potrzeb i harmonogramu prac dla realizowanych projektów, 3) monitorowanie zgodności realizacji projektów z harmonogramem oraz przyjętymi założeniami, 4) współpraca z partnerami biorącymi udział w realizacji projektów, 5) udział w odbiorach poszczególnych zadań i komponentów realizowanych projektów, 6) sprawdzanie wyników wdrożeń realizowanych przez wykonawców, 7) nadzorowanie procesów integracji wojewódzkich projektów systemowych z centralnymi, 8) przygotowywanie odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.
4. Warunki pracy: 1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, 2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 3) może zaistnieć potrzeba wykonywania zadań w miejscach realizacji projektu poza siedzibą Urzędu, 4) pakiet socjalny.
5. Wymagane dokumenty: 1) życiorys (CV), 2) list motywacyjny, 3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 4) kserokopia dowodu osobistego, 5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 7) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), 9) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).
W miesiącu grudniu 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale projektów systemowych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 28 stycznia 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

Z up.MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Anna Kowalska WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


załącznik do ogłoszenia o naborze 
 
 
............................ (miejscowość, data)
........................... (imię i nazwisko) ........................... ........................... (adres)
 
OŚWIADCZENIE
 
 
 
 
 
* kod identyfikacyjny składający się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale projektów systemowych
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

 
Lp.
Nazwisko i imię / kod identyfikacyjny
Miejsce zamieszkania
1.
Dąbrowski Piotr
Rzeszów
2.
Kędzior Damian
Roźwienica
3.
Rzepka Mateusz
Rzeszów
4.
Ks1140
Rzeszów
 
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 14 lutego 2013 r. o godz. 8.00 w pokoju 121 (I piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4. Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul Agata Dytkowska
 

 
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale projektów systemowych Departamentu Społeczeństwa informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
 
 
Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale projektów systemowych Departamentu Społeczeństwa informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrany został Pan Mateusz Rzepka zamieszkały w Rzeszowie. W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Mateusz Rzepka spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Mirosław Karapyta