bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale nauki i projektów unijnych Departamentu Edukacji i Nauki

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Oddziale nauki i projektów unijnych
Departamentu Edukacji i Nauki

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych,
6) znajomość zapisów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w szczególności w zakresie Priorytetu IX PO KL,
7) znajomość zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
2) realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych przez UE w ramach EFS, w zakresie m.in. edukacji i nauki,
3) udział w pracach związanych z oceną wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

3. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

W miesiącu marcu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale nauki i projektów unijnych Departamentu Edukacji i Nauki, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 5 maja 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale nauki i projektów unijnych
Departamentu Edukacji i Nauki
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Budzik Barbara

Wola Wielka

2.

Chajec Jolanta

Kraczkowa

3.

Kalamarz Wioletta

Gwizdaj

4.

Kozłowska Barbara

Piątkowa

5.

Kuliś Karolina

Ignaców

6.

Lechowska Małgorzata

Leżajsk

7.

Malinowski Piotr

Rzeszów

8.

1234Um

Zaczernie

9.

123GmK

Rzeszów

10.

19Ks78

Tyczyn

11.

1BaNaN

Kolbuszowa Górna

12.

5695aR

Rzeszów

13.

AcPb12

Rzeszów

14.

Ag1408

Radymno

15.

Aga123

Rzeszów

16.

Atabe3

Rzeszów

17.

DAIEM5

Łańcut

18.

Dw2010

Rzeszów

19.

Er1458

Rzeszów

20.

KaPa27

Tajęcina

21.

KoAn19

Ropczyce

22.

Mada16

Rzeszów

23.

s3G7k2

Rzeszów

24.

WjNn97

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 11 czerwca 2014 r. o godzinie 9.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale nauki i projektów unijnych
Departamentu Edukacji i Nauki
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale nauki i projektów unijnych Departamentu Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Małgorzata Franczyk zamieszkała w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Małgorzata Franczyk spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl