bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale kultury Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Ogłoszenie o naborze.Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

głównego specjalisty w Oddziale kultury
Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy w tym minimum roczny staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
3) znajomość zasad dofinansowania programów ze środków UE i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
4) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
5) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
6) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) komunikatywność,
2) opinia z poprzedniego miejsca pracy.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) promocja Województwa Podkarpackiego poprzez kulturę oraz kreowanie wizerunku Województwa Podkarpackiego w oparciu o zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, w tym:
a) tworzenie baz danych o wszystkich przejawach życia kulturalnego w województwie podkarpackim,
b) dokumentowanie oraz upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i współczesnym dorobku kulturalnym w formie publikacji książkowych oraz przy zastosowaniu technologii komunikacyjnych i informacyjnych w formie elektronicznej,
c) inicjowanie oraz uczestniczenie w międzyregionalnej i międzynarodowej wymianie kulturalnej w tym współpraca w realizacji projektów międzynarodowych w ramach regionów partnerskich Województwa Podkarpackiego,
2) koordynacja i realizacja projektów z obszaru kultury objętych kontraktem województwa, regionalnym programem operacyjnym oraz sektorowymi programami operacyjnymi.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających co najmniej pięcioletni staż pracy w tym minimum roczny staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego, (np. świadectwa pracy, zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu marcu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale kultury Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 7 maja 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale kultury
Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

1b9K74

Rzeszów

2.

Barc77

Ruszelczyce

3.

Figiela Bożena

Przeworsk

4.

Hnred4

Rzeszów

5.

katH94

Szczecin

6.

Knid06

Zbydniów

7.

Kozłowska Barbara

Piątkowa

8.

QnGFu7

Kolbuszowa Górna

9.

Zagrobelny Łukasz

Mołodycz

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 30 lipca 2014 r. o godzinie 9.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale kultury Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru kandydaci ubiegający się o wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale kultury Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego nie spełnili wymagań do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl