bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale polityki zdrowotnej i społecznej Departamentu OZ (psychologia)

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych.Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

głównego specjalisty w Oddziale polityki zdrowotnej i społecznej Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
(psychologia – ½ etatu)

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia oraz podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia,
2) co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie psychologa oraz co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe w wydawaniu orzeczeń w zakresie psychologii transportu zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
3) wpis do ewidencji uprawnionych psychologów,
4) znajomość zasad i metodyki przeprowadzanych badań psychologicznych,
5) znajomość przepisów dotyczących przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i wydawania orzeczeń psychologicznych,
6) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) kontrola w zakresie trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, prowadzonej dokumentacji i wydawania orzeczeń, warunków lokalowych i spełniania przez uprawnionego psychologa warunków o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt. 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
2) sporządzanie analiz i zestawień zbiorczych z przeprowadzonych kontroli w zakresie przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i wydawania orzeczeń.

4. Warunki pracy:
1) praca w niepełnym wymiarze czasu pracy – ½ etatu,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) częste wyjazdy służbowe,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w zawodzie psychologa oraz wymagane doświadczenie zawodowe w wydawaniu orzeczeń w zakresie psychologii transportu zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
9) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
11) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu maju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale polityki zdrowotnej i społecznej Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (psychologia), należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 24 czerwca 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale polityki zdrowotnej i społecznej
Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (psychologia - ½ etatu)
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Alex45

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 r. o godzinie 8.30 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale polityki zdrowotnej
i społecznej Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
(psychologia – ½ etatu)
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku głównego specjalisty w Oddziale polityki zdrowotnej i społecznej Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (psychologia – ½ etatu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Agnieszka Rokowska – Rybak zamieszkała w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Agnieszka Rokowska - Rybak spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl