bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale kultury Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Ogłoszenie o naborze. Ogłoszenie.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektor w Oddziale kultury
Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku administracja,
2) co najmniej trzyletni staż pracy,
3) znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
4) znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
5) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
6) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
7) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
8) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) realizacja zadań w ramach Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi:
a) w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego:
 współpraca przy weryfikacji ofert pod względem formalnym,
 udział w pracach zespołu opiniującego oferty,
 przygotowywanie umów w sprawie realizacji zadań objętych dofinansowaniem,
 przygotowywanie zlecenia uruchomienia dotacji,
 analiza, opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia dokumentacji rozliczeniowej składanej przez podmioty otrzymujące dofinansowania,
b) w ramach trybu „Małych zleceń":
 przyjmowanie, ewidencjonowanie, weryfikacja pod względem formalnym i przechowywanie ofert,
 przygotowywanie umów w sprawie realizacji zadań objętych dofinansowaniem,
 przygotowywanie zlecenia uruchomienia dotacji,
 analiza, opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia dokumentacji rozliczeniowej składanej przez podmioty otrzymujące dofinansowania,
2) monitoring i przeprowadzanie kontroli zadań objętych dofinansowaniem w zakresie prawidłowości ich realizacji oraz celowości wykorzystania dotacji,
3) udzielanie bieżących informacji dotyczących form dofinansowania.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu oraz w terenie,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu maju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale kultury Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 24 czerwca 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

OGŁOSZENIE

Informuję, iż Marszałek Województwa Podkarpackiego unieważnił postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale kultury Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lesław Majkut
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA