bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale opłat za korzystanie ze środowiska Departamentu Ochrony Środowiska

Ogłoszenie o naborze. Ogłoszenie.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale opłat za korzystanie ze środowiska
Departamentu Ochrony Środowiska

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska, geologia, biologia, chemia, fizyka, ekonomia lub administracja,
2) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w ochronie środowiska oraz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z przeprowadzaniem kontroli u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
3) znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
4) znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
5) znajomość przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
6) znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
7) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
8) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, a w szczególności: ustawy o samorządzie województwa, Statutu Województwa Podkarpackiego, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
2) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska,
3) przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, w tym decyzji o wymiarze opłat, decyzji o odroczeniu, zmniejszeniu i umorzeniu podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska, związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego,
4) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu dokumentów zawierających informacje i dane o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianiu informacji o środowisku,
5) współpraca z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie opłat jak i kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) częste wyjazdy służbowe i praca w terenie,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w ochronie środowiska oraz doświadczenie zawodowe związane z przeprowadzaniem kontroli u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy)
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu maju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale opłat za korzystanie ze środowiska Departamentu Ochrony Środowiska, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 25 czerwca 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

 

OGŁOSZENIE

Informuję, iż Marszałek Województwa Podkarpackiego unieważnił postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale opłat za korzystanie ze środowiska Departamentu Ochrony Środowiska.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lesław Majkut
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA