bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale transportu drogowego Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale transportu drogowego
Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo, zarządzanie lub transport,
2) co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej,
3) znajomość przepisów ustawy o transporcie drogowym,
4) znajomość przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
7) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność,
2) doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji lub zarządzania transportem publicznym.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie udzielania, zmiany i przedłużania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych,
2) wydawanie na wniosek przedsiębiorców wypisów z zezwoleń,
3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia zezwolenia, odmowy udzielenia zezwolenia, zmiany zezwolenia, odmowy zmiany zezwolenia oraz przedłużenia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych,
4) przyjmowanie zgłoszeń na tymczasowe wykonywanie przewozów w przypadkach określonych w art.18 ust.1a ustawy o transporcie drogowym,
5) wydawanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu,
6) przyjmowanie informacji określających schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną trasą przewozu dla przewozów regularnych, wahadłowych i specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym,
7) analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
8) przyjmowanie zgłoszeń wszelkich zmian danych dokonywanych przez przewoźników drogowych w zakresie udzielonych zezwoleń,
9) przyjmowanie zrzeczeń zezwoleń,
10) prowadzenie spraw dotyczących cofnięcia zezwolenia w zakresie właściwości Oddziału transportu drogowego,
11) opracowywanie materiałów informacyjnych oraz sprawozdawczych z dziedziny transportu drogowego,
12) weryfikacji i zatwierdzania projektów rozkładów jazdy w transporcie drogowym,
13) wydawanie, zmiany bądź odmowy w formie decyzji administracyjnej potwierdzenia zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym,
14) wydawania i zmiany zaświadczeń dla operatora drogowego w publicznym transporcie zbiorowym na podstawie dokumentów zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Oddział organizacji przewozów użyteczności publicznej,
15) współpraca przy realizacji zadań związanych z polityką transportową województwa
w zakresie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa podkarpackiego, rozwoju zintegrowanego transportu publicznego w województwie.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w administracji publicznej (np. świadectwa pracy, zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu czerwcu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale transportu drogowego Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 14 lipca 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale transportu drogowego
Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

BTko10

Kosina

2.

L2014m

Rzeszów

3.

MaBa13

Rzeszów

4.

Se1K2a

Strzyżów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2014 r. o godzinie 9.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale transportu drogowego
Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale transportu drogowego Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Natalia Brodowska zamieszkała w Strzyżowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Natalia Brodowska spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl