bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale rolnictwa i rozwoju wsi Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

Ogłoszenie o naborze. Informacje o kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale rolnictwa i rozwoju wsi
Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe o kierunku rybactwo lub kierunkach pokrewnych w szczególności o kierunku zootechnika, rolnictwo lub ochrona środowiska – ze specjalizacją rybacką lub uzupełnionych wykształceniem z zakresu rybactwa,
2) co najmniej roczny staż pracy,
3) znajomość przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym,
4) znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie,
5) znajomość przepisów ustawy Prawo łowieckie,
6) znajomość przepisów ustawy o ochronie zwierząt,
7) znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych,
8) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
9) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

2. Wymaganie dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w przemyśle związane
z rybactwem, rolnictwem lub ochroną środowiska,
2) referencje z poprzednich miejsc pracy,
3) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) prowadzenie spraw związanych z kompetencjami samorządu województwa wynikającymi z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz.1471 z późn. zm.),
2) prowadzenie spraw związanych z kompetencjami samorządu województwa wynikającymi z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272) – kompetencje zarządu województwa, marszałka i sejmiku województwa,
3) prowadzenie spraw związanych z kompetencjami samorządu województwa wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz.856 t.j.) – kompetencje zarządu województwa,
4) przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku i Zarządu oraz zarządzeń Marszałka Województwa z zakresu działania oddziału oraz nadzór nad ich realizacją,
5) przygotowywanie projektów umów i porozumień oraz nadzór nad nimi w zakresie zadań realizowanych przez samorząd województwa,
6) współpraca w zakresie przygotowania właściwych merytorycznie programów opracowywanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,
7) wykonywanie czynności pracownika weryfikującego lub sprawdzającego przygotowywanych i realizowanych programów,
8) organizowanie konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń, wykładów, wystaw dla potencjalnych beneficjentów.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) może zaistnieć potrzeba wykonywania zadań poza siedzibą Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających: wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy) oraz doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w przemyśle związane z rybactwem, rolnictwem lub ochroną środowiska, (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

W miesiącu czerwcu 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale rolnictwa i rozwoju wsi Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 4 sierpnia 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lesław Majkut
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale rolnictwa i rozwoju wsi
Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Kowalik Agnieszka

Wilcza Wola

2.

Suski Michał

Ostróda

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2014 r. o godzinie 11.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale rolnictwa i rozwoju wsi
Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale rolnictwa i rozwoju wsi Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie wybrany został Pan Michał Suski zamieszkały w Ostródzie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Michał Suski spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl