bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale współpracy międzynarodowej Departamentu PT

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale współpracy międzynarodowej Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo, stosunki międzynarodowe, handel zagraniczny lub politologia,
2) co najmniej dwuletni staż pracy,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:
1) co najmniej podstawowa znajomość zagadnień związanych ze współpracą międzynarodową samorządu oraz priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Podkarpackiego,
2) co najmniej podstawowa znajomość protokołu dyplomatycznego,
3) udokumentowana znajomość języka angielskiego (poziom co najmniej B2),
4) znajomość języka francuskiego (poziom co najmniej B1).

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) realizacja zadań wynikających z priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Podkarpackiego,
2) przygotowywanie i opracowywanie dokumentów i materiałów informacyjnych dotyczących współpracy międzynarodowej Województwa,
3) przygotowywanie i realizacja projektów w ramach programów dotyczących współpracy międzynarodowej,
4) współpraca ze środowiskami reprezentującymi naukę, kulturę, turystykę i gospodarkę regionu celem promocji Województwa Podkarpackiego oraz wspierania i inicjowania współpracy dwustronnej i wielostronnej,
5) organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych, prezentacji, wystaw w kraju i za granicą,
6) realizacja zadań związanych ze strategią kreacji i promocji marki Województwa Podkarpackiego.

4. Warunki pracy:
1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
3) częste wyjazdy służbowe,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu czerwcu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale współpracy międzynarodowej Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 8 sierpnia 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lesław Majkut
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale współpracy międzynarodowej
Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

AGw980

Rzeszów

2.

Alex10

Brzyska

3.

GoPX13

Nowa Wieś

4.

KJmB79

Trzciana

5.

MdM777

Krosno

6.

Pwf91w

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 2 września 2014 r. o godzinie 9.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale współpracy międzynarodowej Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu
i Współpracy Międzynarodowej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale współpracy międzynarodowej Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrany został Pan Adrian Biernacki zamieszkały w Brzyskach.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Adrian Biernacki spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl