bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale transportu kolejowego Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

Ogłoszenie o naborze. Ogłoszenie.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Oddziale transportu kolejowego
Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo, administracja, ekonomia lub o kierunku technicznym,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe związane z obsługą projektów lub programów Unii Europejskiej,
3) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
4) znajomość przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
5) znajomość zagadnień dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
6) praktyczna znajomość zasad realizacji i rozliczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
7) znajomość aktów prawnych prawa krajowego dotyczących zasad prowadzenia polityki rozwoju,
8) znajomość rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,
9) znajomość rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności,
10) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
11) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
12) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność,
2) znajomość języka obcego.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
a) monitoring dostępnych środków europejskich możliwych do pozyskania na inwestycje z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
b) przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej,
c) realizacja rzeczowa projektów,
d) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
e) utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/instytucją wdrażającą fundusze europejskie,
f) opracowywanie sprawozdań i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów,
g) przygotowywanie wniosków o zaliczkę i wniosków o płatność,
h) monitorowanie przepisów i wytycznych mających wpływ na prawidłowe rozliczanie projektu,
i) prowadzenie spraw związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi projektów ze środków UE,
j) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji realizowanych w Oddziale projektów,
2) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji w zakresie zakupu taboru kolejowego:
a) analizowanie zapotrzebowania taborowego,
b) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi w zakresie zakupu taboru kolejowego finansowanego ze środków UE oraz środków krajowych, w szczególności sporządzanie:
 opisów przedmiotu zamówienia,
 warunków udziału w postępowaniu,
 opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
 istotnych dla stron postanowień umowy,
c) prowadzenie spraw związanych z realizacją umów na dofinansowanie zadań z zakresu zakupu taboru kolejowego ze środków zewnętrznych i krajowych oraz umów z wykonawcą,
d) prowadzenie spraw związanych z realizacją i monitorowaniem umów z wykonawcami taboru kolejowego.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających pięcioletni staż pracy w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe związane z obsługą projektów lub programów Unii Europejskiej (np. świadectwa pracy, zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu lipcu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale transportu kolejowego Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 20 sierpnia 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

OGŁOSZENIE
O WYNIKU ZBADANIA POD WZGLĘDEM FORMALNYM
ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale transportu kolejowego
Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

W dniu 25 sierpnia 2014 r. osoby dokonujące oceny formalnej zgłoszeń kandydatów aplikujących na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale transportu kolejowego Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego ustaliły, że zgłoszenia kandydatów na wolne stanowisko pracy określone wyżej nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Osoby dokonujące oceny formalnej:

Magdalena Szul
Agata Dytkowska