bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale projektów infrastruktury komunikacyjnej Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale projektów infrastruktury komunikacyjnej
Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia, zarządzanie i marketing, geografia, historia, turystyka, hotelarstwo lub dziennikarstwo,
2) udokumentowana znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym,
3) znajomość regionu oraz jego atrakcji turystycznych,
4) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
5) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
6) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) co najmniej roczne doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
2) praca w dziennikach/portalach informacyjnych itp.,
3) znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym,
4) uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
5) udział w targach krajowych lub zagranicznych,
6) umiejętność prezentacji produktu turystycznego w mediach,
7) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków Partnera wynikających z zapisów Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja ", w szczególności:
1) koordynacja przepływu informacji na poziomie lokalnym,
2) przygotowanie regionalnych baz danych, przekazywanie i konsultowanie wszelkich niezbędnych opracowań marketingowych w zakresie rozwoju turystyki w regionie,
3) konsultacja przygotowywanych materiałów do emisji (spoty, filmy, plansze sponsorskie, audycji radiowe, wydarzenia promocyjne w Internecie itp.),
4) konsultacja merytoryczna w zakresie wydawnictw promocyjnych, działań niestandardowych (wybór szaty graficznej, dobór fotografii, korekta treści itp.),
5) wsparcie w przygotowaniu i realizacji spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów itp.,
6) wsparcie w koordynacji wydarzeń promocyjnych odbywających się na terenie danego regionu (imprezy dedykowane rowerzystom, targi, wydarzenia promocyjne, wizyty studyjne dziennikarzy itp.),
7) uczestnictwo w pracach na rzecz wdrożenia działań wspierających rozwój produktu turystycznego,
8) uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych, naradach roboczych, objazdach, targach,
9) wsparcie w administrowaniu dedykowanym Portalem turystycznym oraz pozostałymi narzędziami promocji w Internecie, przewidzianymi do realizacji w Projekcie,
10) monitoring procesu inwestycyjnego oraz uczestnictwo w działaniach marketingowych,
11) prezentacja produktu turystycznego w środkach masowego przekazu.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę (umowa na czas określony – do końca 2015 r.),
3) częste, krótkotrwałe krajowe wyjazdy służbowe (możliwe wyjazdy zagraniczne),
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) kserokopia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu lipcu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale projektów infrastruktury komunikacyjnej Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 2 września 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy
al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale projektów infrastruktury komunikacyjnej
Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Kamiński Przemysław

Matysówka

2.

Szwandrok Dariusz

Tarnobrzeg

3.

AG455b

Rzeszów

4.

J03s07

Świlcza

5.

LMgo29

Brzyście

6.

Mb3K42

Rzeszów

7.

MP77Pk

Rzeszów

8.

Pawel88

Łańcut

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 25 września 2014 r. o godzinie 9.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale projektów infrastruktury komunikacyjnej
Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale projektów infrastruktury komunikacyjnej Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrany został Pan Paweł Krzywonos zamieszkały w Łańcucie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Paweł Krzywonos spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl