bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale organizacyjnym Departamentu Organizacyjno-Prawnego

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie sprawdzianu pisemnego i rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale organizacyjnym
Departamentu Organizacyjno-Prawnego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo lub administracja,
2) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
5) znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
6) znajomość Statutu Województwa Podkarpackiego oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
2) komunikatywność.

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) przyjmowanie i załatwianie skarg, wniosków i listów obywateli kierowanych do Marszałka Województwa Podkarpackiego, w tym sporządzanie protokołów przyjęcia skarg i wniosków wniesionych ustnie przez obywateli,
2) prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych Województwa Podkarpackiego, przekazywanie ich do Departamentów według właściwości i czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
3) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem w Urzędzie Marszałkowskim zbiórek koleżeńskich,
4) przygotowywanie projektów pism w ramach współdziałania z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym,
5) przygotowywanie projektów pism wewnętrznych kierowanych do komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego,
6) udział w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych, zleconych przez dyrektora Departamentu, wykonywanych przez Oddział organizacyjny,
7) udział w zespołach zadaniowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu.

3. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) może zaistnieć potrzeba wykonywania zadań poza siedzibą Urzędu,
4) pakiet socjalny.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
9) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia, referencje).

W miesiącu sierpniu 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale organizacyjnym Departamentu Organizacyjno-Prawnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 16 września 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale organizacyjnym Departamentu Organizacyjno-Prawnym
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Basak Magdalena

Sanok

2.

Cieszyńska Karolina

Głuchów

3.

Cypara Tomasz

Rzeszów

4.

Drozdowska Karolina

Rzeszów

5.

Fedycka Kamila

Rzeszów

6.

Furman Grażyna

Rzeszów

7.

Jakima Artur

Rzeszów

8.

Kapuścińska Anna

Rzeszów

9.

Kłosowska Justyna

Tarnowska Wola

10.

Kołdra Krzysztof

Rzeszów

11.

Konieczkowski Rafał

Stalowa Wola

12.

Konieczna Joanna

Głogów Młp.

13.

Korona Marlena

Warszawa

14.

Krok Robert

Ropczyce

15.

Markiewicz Katarzyna

Stale

16.

Nawrot Kamil

Niechobrz

17.

Nitka Katarzyna

Rzeszów

18.

Orzechowski Tomasz

Malawa

19.

Panek Aleksander

Dębica

20.

Płoskoń Joanna

Przeworsk

21.

Rogala Ewa

Rzeszów

22.

Ryczek Anna

Rzeszów

23.

Soja Arkadiusz

Strzyżów

24.

Stabryła-Storek Małgorzata

Rzeszów

25.

Tekiela Grzegorz

Rzeszów

26.

Toton Aldona

Kozodrza

27.

Tytuła Mateusz

Gniewczyna Łańcucka

28.

Urban Justyna

Rzeszów

29.

Wilk Łukasz

Lubenia

30.

Woźniak Alicja

Krasne

31.

Wrona Katarzyna

Sonina

32.

Aga73

Rzeszów

33.

AGzy27

Rzeszów

34.

aL1234

Rzeszów

35.

An1509

Rzeszów

36.

ArSa84

Pułanki

37.

Art2ur

Rzeszów

38.

Ei0705

Rzeszów

39.

GA2108

Jasienica Rosielna

40.

GrKs86

Rzeszów

41.

JUSg13

Sonina

42.

KK89kk

Rzeszów

43.

KoMa33

Borek Stary

44.

L75m14

Rzeszów

45.

MC8w4p

Rzeszów

46.

Mdab86

Krzemienica

47.

MEpc37

Ropczyce

48.

MICHAL

Rzeszów

49.

Mk2014

Dębica

50.

MoBaR7

Kraczkowa

51.

OFRe25

Krosno

52.

Pa5FaL

Wysoka

53.

PraW66

Pstrągowa

54.

Pwf91w

Rzeszów

55.

S8s1R4

Ropczyce

56.

SP88tw

Rzeszów

57.

Tom123

Rzeszów

58.

Ww2550

Przeworsk

Sprawdzian pisemny odbędzie się w dniu 2 października 2014 r. o godzinie 9.00 w sali audytoryjnej (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Spośród kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów ze sprawdzianu pisemnego, nie mniej niż 15 punktów, wyłonionych zostanie nie więcej niż dziesięciokrotna liczba osób w stosunku do liczby wolnych stanowisk urzędniczych wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze.
Wyłonieni kandydaci dopuszczeni zostaną do rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się tego samego dnia o godzinie 11.30 w pokoju 217 (II piętro), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na sprawdzian pisemny oraz rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul
Agata Dytkowska

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale organizacyjnym Departamentu Organizacyjno-Prawnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale organizacyjnym Departamentu Organizacyjno-Prawnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrany został Pan Krystian Kapinos zamieszkały w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Krystian Kapinos spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz sprawdzianu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl