bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty w Oddziale planowania budżetu Departamentu Budżetu i Finansów

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

starszego specjalisty w Oddziale planowania budżetu
Departamentu Budżetu i Finansów

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub administracyjne bądź ukończone studia podyplomowe z tego zakresu,
2) co najmniej czteroletni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
3) potwierdzona dokumentami znajomość problematyki Funduszy Europejskich oraz zagadnień z zakresu finansów publicznych przewidzianych w programie studiów lub poznanych podczas kursów i szkoleń,
4) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
5) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
6) znajomość przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
7) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
8) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
9) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe w pionie finansowo-księgowym,
2) komunikatywność.

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) sporządzanie opinii do wniosków o dokonanie zmian w budżecie oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
2) sporządzanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3) obliczanie i monitorowanie relacji opisanej wskaźnikiem obsługi zadłużenia,
4) analizowanie relacji budżetu województwa w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,
5) sporządzanie i wysyłanie zawiadomień dotyczących zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
6) wprowadzanie i uaktualnianie Wieloletniej Prognozy Finansowej w Systemie Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@,
7) współudział w opracowywaniu uchwały budżetowej, w tym w zakresie RPO WP na lata 2014-2020,
8) współudział w opracowywaniu i aktualizowaniu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
9) zamieszczanie na stronie www.bip.podkarpackie.pl dokumentów związanych z ustaloną regulaminem organizacyjnym działalnością Oddziału planowania budżetu, których obowiązek publikacji nakładają przepisy prawa.

3. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających co najmniej czteroletni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość problematyki Funduszy Europejskich oraz zagadnień z zakresu finansów publicznych przewidzianych w programie studiów lub poznanych podczas kursów i szkoleń,
6) kserokopia dowodu osobistego,
7) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
11) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia, referencje).

W miesiącu sierpniu 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty w Oddziale planowania budżetu Departamentu Budżetu i Finansów, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 26 września 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty
w Oddziale planowania budżetu
Departamentu Budżetu i Finansów
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Aer2y1

Rzeszów

2.

KLMkm2

Rzeszów

3.

W0509w

Świlcza

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 9 października 2014 r. o godzinie 10.30 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiegow Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić sięz dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty
w Oddziale planowania budżetu Departamentu Budżetu i Finansów
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku starszego specjalisty w Oddziale planowania budżetu Departamentu Budżetu i Finansów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Karolina Kajzar zamieszkała w Świlczy.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Karolina Kajzar spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl