bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sparwie naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale rolnictwa i rozwoju wsi Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych.Informacja o wyniku naboru.

 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Oddziale rolnictwa i rozwoju wsi
Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe inżynierskie lub magisterskie o kierunku rolnictwo, ekonomia lub prawo,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy,
3) znajomość przepisów ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno,
4) znajomość przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach,
5) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania,
6) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych,
7) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
8) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

2. Wymaganie dodatkowe:
1) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w przemyśle związane z problematyką rolniczą, geodezyjną lub ochroną środowiska,
2) referencje z poprzednich miejsc pracy,
3) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) realizacja zadań przypisanych marszałkowi w ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r., Nr 145 poz. 868 t. j. z późn. zm.), oraz wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. z 2013 r., poz.1178 z późn. zm.),
2) realizacja zadań przypisanych marszałkowi w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2013 r. poz.642 t.j.),
3) przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku i Zarządu oraz zarządzeń Marszałka Województwa z zakresu działania oddziału oraz nadzór nad ich realizacją,
4) przygotowywanie umów i porozumień oraz nadzór nad nimi w zakresie zadań realizowanych przez samorząd województwa,
5) współpraca w zakresie przygotowania właściwych merytorycznie programów opracowywanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,
6) wykonywanie czynności pracownika weryfikującego lub sprawdzającego przygotowywanych i realizowanych programów,
7) organizowanie konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń, wykładów, wystaw dla potencjalnych beneficjentów.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) może zaistnieć potrzeba wykonywania zadań poza siedzibą Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia, referencje).

W miesiącu sierpniu 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale rolnictwa i rozwoju wsi Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 3 października 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale rolnictwa i rozwoju wsi
Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Stanibuła Witold

Łańcut

2.

AP20ap

Rzeszów

3.

Ka123T

Rzeszów

4.

Kw95An

Rzeszów

5.

L2014a

Jasło

6.

Maria1

Tyczyn

7.

Pwf91w

Rzeszów

8.

WaKr79

Przeworsk

9.

ZikE76

Głogów Młp.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 13 października 2014 r. o godzinie 9.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Grażyna Krzebiot
Magdalena Szul

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale rolnictwa i rozwoju wsi Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale rolnictwa i rozwoju wsi Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Katarzyna Tymuła zamieszkała w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Katarzyna Tymuła spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl