bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na dwa wolne stanowiska pracy głównych specjalistów w Oddziale certyfikacji wydatków w ramach RPO 2014-2020 Departamentu Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o naborze.Informacje o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

głównych specjalistów w Oddziale certyfikacji wydatków w ramach RPO 2014-2020
Departamentu Rozwoju Regionalnego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne, techniczne, administracyjne lub prawnicze,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku związanym z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich,
3) znajomość przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
4) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
5) znajomość zagadnień dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz innych aktów normatywnych regulujących wdrażanie Programu m.in.: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
6) znajomość Umowy partnerstwa w sprawie perspektywy finansowej 2014-2020 zatwierdzonej przez Komisję Europejską,
7) znajomość Programów w zakresie polityki spójności finansowej w perspektywie finansowej 2014-2020 (projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020),
8) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
9) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
10) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość problematyki Funduszy Europejskich przewidzianych w programie studiów lub poznanych podczas kursów i szkoleń,
2) znajomość języka angielskiego,
3) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) opracowywanie i aktualizowanie procedur i dokumentów w zakresie zadań wykonywanych przez Oddział,
2) sporządzanie wniosków o płatność okresową do Komisji Europejskiej oraz poświadczanie ich prawidłowości,
3) sporządzanie zestawień wydatków oraz poświadczanie ich prawidłowości,
4) monitorowanie i weryfikacja wyników audytów i kontroli przed przedłożeniem Komisji Europejskiej wniosków o płatność,
5) prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji dokumentacji księgowej, w tym kwot podlegających odzyskaniu, kwot odzyskanych i kwot wycofanych po anulowaniu,
6) analizowanie informacji otrzymanych od Instytucji Zarządzającej na temat procedur i sposobu weryfikacji deklarowanych wydatków,
7) współpraca z Ministerstwem Infrastruktury I Rozwoju w zakresie procesu certyfikacji,
8) wprowadzanie danych z zakresu realizowanych zadań do systemu informacyjnego.

4. Warunki pracy:
1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę
2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy na stanowisku związanym z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia na ww. stanowisku pracy u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia, referencje).

W miesiącu sierpniu 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na dwa wolne stanowiska pracy głównych specjalistów w Oddziale certyfikacji wydatków w ramach RPO 2014-2020 Departamentu Rozwoju Regionalnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35–010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 6 października 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na dwa wolne stanowiska pracy głównych specjalistów
w Oddziale certyfikacji wydatków w ramach RPO 2014 - 2020
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

E3ac77

Rzeszów

2.

Rz5671

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 4 grudnia 2014 r. o godzinie 8.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Grażyna Krzebiot
Magdalena Szul

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na dwa wolne stanowiska pracy głównych specjalistów
w Oddziale certyfikacji wydatków w ramach RPO 2014-2020
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na dwóch stanowiskach głównych specjalistów w Oddziale certyfikacji wydatków w ramach RPO 2014-2020 Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrane zostały Pani Małgorzata Materna zamieszkała w Rzeszowie i Pani Sylwia Perhon zamieszkała w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Małgorzata Materna i Pani Sylwia Perhon spełniają wymagania do zatrudnienia na wolnych stanowiskach pracy określonych wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
WŁADYSŁAW ORTYL