bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale projektów systemowych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Ogłoszenie o naborze.Informacje o kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych.Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

głównego specjalisty w Oddziale projektów systemowych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie techniczne lub wyższe magisterskie łącznie z ukończonymi studiami podyplomowymi o kierunku technicznym,
2) co najmniej czteroletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku związanym z obsługą informatyczną,
3) znajomość zagadnień związanych z:
 serwerami „Blade",
 macierzami dyskowymi,
 routerami i switchami,
 urządzeniami bezpieczeństwa – VPN, firewall,
 urządzeniami do optymalizacji sieci WAN,
 bibliotekami LTO,
 pozostałym sprzętem komputerowym – komputery PC, notebooki, drukarki laserowe,
 obsługą systemów serwerowych „Microsoft Windows Server",
 obsługą systemów wirtualizacji serwerów,
4) znajomość przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne,
5) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
6) znajomość przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
7) znajomość zagadnień objętych terminem „społeczeństwo informacyjne",
8) znajomość projektów systemowych realizowanych przez Województwo Podkarpackie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP,
9) znajomość projektów systemowych realizowanych przez administrację centralną, w szczególności w obszarze e-administracji oraz e-zdrowia,
10) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
11) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
12) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość języka angielskiego w zakresie niezbędnym do zrozumienia dokumentacji technicznej,
2) znajomość technologii „CISCO",
3) znajomość systemów operacyjnych Linux.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie administracja i utrzymanie sprzętów i systemów dostarczonych w ramach realizowanych projektów systemowych, w tym:
1) uruchamianie i zatrzymywanie wszystkich komponentów danego rozwiązania dziedzinowego w przypadku wystąpienia takiej potrzeby,
2) wykonywanie kopii zapasowych,
3) uruchamianie procedur odtwarzania po awarii,
4) sprawdzanie prawidłowego działania wszystkich komponentów,
5) diagnostyka i reakcje na nieprawidłowe działanie,
6) dodawanie nowych użytkowników i zarządzanie użytkownikami,
7) aktualizacje oraz zarządzanie aktualizacjami i konfiguracjami,
8) nadzorowanie procesów integracji wojewódzkich projektów systemowych z centralnymi,
9) weryfikowanie specyfikacji technicznych opracowanych na potrzeby realizowanych projektów.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) może zaistnieć potrzeba wykonywania zadań poza siedzibą Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w tym staż pracy na stanowisku związanym z obsługą informatyczną (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu sierpniu 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale projektów systemowych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 6 października 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale projektów systemowych
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

xD75xB

Dębica

2.

Czekaj Łukasz

Niegłowice

3.

Kulpa Jerzy

Żołynia

4.

TP2014

Cieszyna

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 27 października 2014 r. o godzinie 9.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Grażyna Krzebiot
Magdalena Szul

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale projektów systemowych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku głównego specjalisty w Oddziale projektów systemowych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrany został Pan Tomasz Patla zamieszkały w Cieszynie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Tomasz Patla spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl