http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale sportu Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej

|
[OR] Magdalena Szul

Ogłoszenie o naborze.Informacje o: kandydatach,terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale sportu Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo lub ekonomia,
2) co najmniej roczny staż pracy,
3) znajomość przepisów ustawy o sporcie,
4) znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
5) znajomość przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
6) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
7) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
8) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
9) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) prowadzenie kontroli zadań dofinansowanych z budżetu województwa w dziedzinie kultury fizycznej,
2) opracowywanie założeń budżetu w dziale „sport" oraz sprawozdań z jego realizacji,
3) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa w zakresie wspierania rozwoju sportu.

3. Warunki pracy:
1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz w terenie,
4) pakiet socjalny.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

W miesiącu wrześniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale sportu Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 24 października 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale sportu
Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

6591Sb

Tarnobrzeg

2.

Augustyn Barbara

Rzeszów

3.

Def180

Krościenko Wyżne

4.

J1985p

Rzeszów

5.

JbMg88

Tyczyn

6.

Kozdra Bronisław

Kolbuszowa

7.

Kxh625

Rzeszów

8.

M14l75

Rzeszów

9.

MiGr79

Przeworsk

10.

Mucha Agnieszka

Rzeszów

11.

Piorun Adam

Pantalowice

12.

Tenczyńska Alicja

Mielec

13.

Ziobro Aldona

Godowa

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 3 grudnia 2014 r. o godzinie 9.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Grażyna Krzebiot
Agata Dytkowska

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale sportu
Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale sportu Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Ewelina Dec zamieszkała w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Ewelina Dec spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl