bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty w Oddziale programowania i koordynacji Departamentu RR

Ogłoszenie o naborze.Informacje o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

starszego specjalisty w Oddziale programowania i koordynacji
Departamentu Rozwoju Regionalnego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo lub ekonomia,
2) co najmniej trzyletni staż pracy,
3) znajomość aktów prawa krajowego i Unii Europejskiej w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 m.in.: rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, rozporządzenia (WE) 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących wdrażania RPO,
4) znajomość problematyki polityki regionalnej i strukturalnej Unii Europejskiej,
5) znajomość zagadnień dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
6) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
7) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
8) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy przy projektach finansowanych z Funduszy Europejskich.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) koordynacja i współpraca przy aktualizowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
2) koordynacja i współpraca przy aktualizowaniu innych dokumentów programowych, w tym m.in.:
 Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP,
 Opisu systemu zarządzania i kontroli dla RPO WP,
 Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP,
 Podręcznika kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP,
3) przygotowywanie wiążących interpretacji zapisów RPO WP,
4) współpraca przy opracowywaniu dokumentów programowych dla polityki spójności na lata 2014-2020,
5) przeprowadzanie naborów wniosków do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych oraz koordynacja działań związanych z zawarciem umów (decyzji) dotyczących przygotowania indywidualnych projektów kluczowych (tzw. pre-umów),
6) koordynacja działań związanych z kontrolami dotyczącymi realizacji RPO WP przeprowadzanymi przez uprawnione do tego służby kontrolne.

4. Warunki pracy:
1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę
2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia na ww. stanowisku pracy u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia, referencje).

W miesiącu wrześniu 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty w Oddziale programowania i koordynacji Departamentu Rozwoju Regionalnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 24 października 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty
w Oddziale programowania i koordynacji
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Ad2014

Sędziszów Małopolski

2.

Drążek Elwira

Rzeszów

3.

IzJB81

Rzeszów

4.

KA95ag

Rzeszów

5.

Pelczar Bernadetta

Krosno

6.

Ro4116

Łańcut

7.

Skublicki Szymon

Krosno

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 26 listopada 2014 r. o godzinie 8.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Grażyna Krzebiot
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty
w Oddziale programowania i koordynacji
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru kandydaci ubiegający się o wolne stanowisko pracy starszego specjalisty w Oddziale programowania i koordynacji Departamentu Rozwoju Regionalnego nie spełnili wymagań do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl