bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale projektów systemowych Departamnetu Społeczeństwa Informacyjnego

Ogłoszenie o naborze.Informacje o: kandydatach,terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Oddziale projektów systemowych
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku informatyka,
2) co najmniej trzyletni staż pracy,
3) znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane,
4) znajomość przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne,
5) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
6) znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
7) znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
8) znajomość przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
9) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
10) znajomość procesu inwestycyjnego,
11) znajomość zagadnień objętych terminem „społeczeństwo informacyjne",
12) znajomość Strategii Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
13) znajomość projektów systemowych realizowanych przez Województwo Podkarpackie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP,
14) znajomość projektów systemowych realizowanych przez administrację centralną, w szczególności w obszarze e-administracji oraz e-zdrowia,
15) znajomość co najmniej dwóch środowisk programistycznych,
16) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
17) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
18) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
2) staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
3) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie realizowanie inwestycji telekomunikacyjnych, w tym:
1) weryfikowanie specyfikacji technicznych opracowanych na potrzeby realizowanych projektów systemowych,
2) ustalanie potrzeb i harmonogramu prac dla realizowanych projektów,
3) monitorowanie zgodności realizacji projektów z harmonogramem oraz przyjętymi założeniami,
4) współpraca z partnerami biorącymi udział w realizacji projektów,
5) udział w odbiorach poszczególnych zadań i komponentów realizowanych projektów,
6) sprawdzanie wyników wdrożeń realizowanych przez wykonawców,
7) nadzorowanie procesów integracji wojewódzkich projektów systemowych z centralnymi,
8) przygotowywanie odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) może zaistnieć potrzeba wykonywania zadań w miejscach realizacji projektu poza siedzibą Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu wrześniu 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru nawolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale projektów systemowych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 24 października 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale projektów systemowych
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Gi07vB

Rzeszów

2.

Rzepka Adam

Boguchwała

 Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 3 grudnia 2014 r. o godzinie 12.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Grażyna Krzebiot
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale projektów systemowych
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale projektów systemowych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie wybrany został Pan Adam Rzepka zamieszkały w Boguchwale.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Adam Rzepka spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl