bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale do spraw koordynowania i opiniowania w zakresie ochrony środowiska Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2007-2013 Departamentu Ochrony Środowiska

Ogłoszenie o naborze.Informacje o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale do spraw koordynowania i opiniowania
w zakresie ochrony środowiska Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Departamentu Ochrony Środowiska

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie o kierunku ochrona środowiska, rolnictwo, chemia, fizyka, socjologia lub prawo,
2) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
3) znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
4) znajomość przepisów ustawy Prawo wodne,
5) znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
6) znajomość przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
7) znajomość przepisów ustawy o odpadach,
8) znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody,
9) znajomość Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE ze zm. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko,
10) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
11) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, a w szczególności: ustawy o samorządzie województwa, Statutu Województwa Podkarpackiego, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) opiniowanie zgłoszonych do dofinansowania projektów, w zakresie poprawności procedur związanych z ocenami oddziaływania na środowisko, w tym na obszary NATURA 2000,
2) przygotowywanie dla Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Komitetu Monitorującego RPO WP materiałów i informacji dotyczących spełniania wymogów ochrony środowiska przez projekty współfinansowane ze środków UE,
3) monitorowanie realizacji RPO WP w celu zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju,
4) inicjowanie odpowiednich działań naprawczych w przypadku zidentyfikowania nieprzewidzianego, niepożądanego wpływu przedsięwzięcia na środowisko,
5) wspieranie merytorycznie pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Zarządzania RPO, Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości i Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w zakresie aspektów ochrony środowiska, przede wszystkim w obszarze programowania, wdrażania, monitoringu i ewaluacji RPO WP (między innymi współpraca w przygotowywaniu wytycznych, zaleceń, instrukcji, informacji dla beneficjentów w zakresie zgodności ich wniosków z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz stosowania i przestrzegania wymogów środowiskowych w realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WP),
6) udział w kontrolach na miejscu dofinansowywanych projektów w zakresie zgodności z przepisami wspólnotowymi i krajowymi dotyczącymi ochrony środowiska.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) częste wyjazdy służbowe i praca w terenie,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu wrześniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale do spraw koordynowania i opiniowania w zakresie ochrony środowiska Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Departamentu Ochrony Środowiska, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 24 października 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale do spraw koordynowania i opiniowania
w zakresie ochrony środowiska Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Departamentu Ochrony Środowiska
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

AK2086

Kraczkowa

2.

Bh2103

Przemyśl

3.

KiMDOZ18

Trzciana

4.

MałY88

Czudec

5.

Piorun Adam

Pantalowice

6.

Rz1980

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 24 listopada 2014 r. o godzinie 9.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Grażyna Krzebiot
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale do spraw koordynowania i opiniowania w zakresie ochrony środowiska
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Departamentu Ochrony Środowiska
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale do spraw koordynowania i opiniowania w zakresie ochrony środowiska Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Departamentu Ochrony Środowiska
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Dominika Babiarz zamieszkała w Trzcianie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Dominika Babiarz spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl