bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale łowiectwa i rybactwa Departamentu Rolnictwa,Geodezji i Gospodarki Mieniem

Ogłoszenie o naborze.Ogłoszenie.Informacje o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale łowiectwa i rybactwa
Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: administracja, prawo, ekonomia lub rolnictwo,
2) co najmniej roczny staż pracy w tym doświadczenie zawodowe związane z problematyką rolniczą lub geodezyjną w administracji publicznej,
3) znajomość przepisów ustawy Prawo łowieckie,
4) znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych,
5) przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym,
6) znajomość przepisów ustawy o ochronie zwierząt
7) przepisów ustawy o samorządzie województwa,
8) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

2. Wymaganie dodatkowe:
1) komunikatywność,
2) doświadczenie zawodowe związane z rolnictwem lub ochroną środowiska.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) prowadzenie spraw związanych z kompetencjami samorządu województwa wynikającymi z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1226) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272) – kompetencje zarządu województwa, marszałka i sejmiku województwa,
2) prowadzenie spraw związanych z kompetencjami samorządu województwa wynikającymi z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.),
3) prowadzenie spraw związanych z kompetencjami samorządu województwa wynikającymi
z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.856) kompetencje zarządu województwa,
4) przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku i Zarządu oraz zarządzeń Marszałka Województwa z zakresu działania oddziału oraz nadzór nad ich realizacją,
5) przygotowywanie umów i porozumień oraz nadzór nad nimi w zakresie zadań realizowanych przez samorząd województwa,
6) współpraca w zakresie przygotowania właściwych merytorycznie programów opracowywanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,
7) wykonywanie czynności pracownika weryfikującego lub sprawdzającego przygotowywanych i realizowanych programów,
8) organizowanie konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń, wykładów, wystaw dla potencjalnych beneficjentów.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) może zaistnieć potrzeba wykonywania zadań poza siedzibą Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających co najmniej roczny staż pracy w tym doświadczenie zawodowe związane z problematyką rolniczą lub geodezyjną w administracji publicznej (świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i ww. doświadczenia zawodowego itp.),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie
z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

W miesiącu październiku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru
na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale łowiectwa i rybactwa Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 28 listopada 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202)."

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

 OGŁOSZENIE

Informuję, iż Marszałek Województwa Podkarpackiego postanowił zwiększyć do dwóch liczbę wolnych stanowisk pracy podinspektorów w Oddziale łowiectwa i rybactwa Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, na które odbywa się nabór.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lesław Majkut
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów
w Oddziale łowiectwa i rybactwa
Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Bma126

Połomia

2.

Święch Marta

Brzeziny

3.

LExANT

Rzeszów

4.

WaKr79

Przeworsk

5.

KaDo82

Studzian

6.

AA1984

Stobierna

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 12 stycznia 2015 r. o godzinie 9.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Grażyna Krzebiot
Agata Dytkowska

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów
w Oddziale łowiectwa i rybactwa
Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowiskach podinspektorów w Oddziale łowiectwa i rybactwa Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrane zostały dwie osoby: Pani Anna Musiał zamieszkała w Połomi oraz Pan Wacław Krupa zamieszkały w Przeworsku.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Anna Musiał oraz Pan Wacław Krupa spełniają wymagania do zatrudnienia na wolnych stanowiskach pracy określonych wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl