bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale kontroli Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ogłoszenie o naborze.Informacje o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

głównego specjalisty w Oddziale kontroli
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej dziesięcioletni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
3) znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
4) znajomość przepisów Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r., poz. 173 t.j.),
5) znajomość rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli w miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168, poz.1181 z późn. zm.),
6) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1419 t.j.),
7) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 501 t.j.),
8) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1163 t.j),
9) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 660 z późn. zm.),
10) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 128, poz. 822 z późn. zm.),
11) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 80, poz. 480 z późn. zm.),
12) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 122,poz.791 z późn. zm.),
13) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
14) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
15) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność,
2) doświadczenie w realizacji programów unijnych potwierdzone zaświadczeniem lub innym dokumentem wystawionym przez pracodawcę.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) udział w opiniowaniu i zgłaszaniu uwag do projektów aktów prawnych wpływających do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
2) opracowywanie oraz przekazywanie do MRiRW projektów rocznych planów kontroli,
3) wykonywanie zadań realizowanych przez Oddział w zakresie wynikającym z zatwierdzonego „Podręcznika procedur wewnętrznych Województwa Podkarpackiego dla działań: 2.2 Scalanie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"",
4) wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu, w ramach działań: 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 3.4 Odnowa i rozwój wsi, 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 4.2 Wdrażanie projektów współpracy, 4.3 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), wynikających z obowiązujących książek procedur,
5) przygotowywanie dokumentacji i upoważnień niezbędnych do przeprowadzenia kontroli w miejscu,
6) przygotowywanie harmonogramu przeprowadzania czynności kontrolnych,
7) zgłaszanie zarządzającemu kontrolę konieczności powołania rzeczoznawcy w postępowaniu kontrolnym,
8) rozpatrywanie w przypadku wyznaczenia przez Dyrektora wezwania do usunięcia naruszenia prawa zgodnie z obowiązującą książką procedur,
9) zawiadamianie zarządzającego kontrolę o konieczności zbadania zagadnień należących do właściwości rzeczowej organu kontroli specjalistycznej,
10) zbieranie i zabezpieczanie dowodów zebranych w trakcie kontroli,
11) sporządzanie oraz przekazywanie raportu z czynności kontrolnych podmiotowi kontrolowanemu,
12) przygotowywanie projektu zaleceń pokontrolnych, sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych,
13) przechowywanie i archiwizowanie kopii dokumentów dotyczących czynności kontrolnych,
14)wykonywanie zadań pracownika: merytorycznego zajmującego się przygotowaniem i obsługą dokumentacji/odpowiedzialnego za realizację czynności kontrolnych/ upoważnionego do zatwierdzenia raportów z czynności kontrolnych zgodnie z procedurą w przypadku wyznaczenia przez kierownika oddziału,
15) wykrywanie i wyjaśnianie nieprawidłowości zgodnie z przyjętą książką procedur,
16)zawiadamianie na piśmie Marszałka Województwa o okolicznościach wskazujących na popełnienie przestępstwa w toku wizytacji w miejscu,
17) przygotowywanie korespondencji w sprawach wynikających z zakresu działania Oddziału,
18) śledzenie zmian legislacyjnych,
19) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Departamentu, jego Zastępcę oraz Kierownika Oddziału.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu w siedzibie Urzędu oraz w terenie,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego (zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy itp.),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

W miesiącu listopadzie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale kontroli Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale kontroli
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

JotK21

Jarosław

2.

WS54iŁ

Łańcut

3.

Lorenc Ignacy

Jaśliska

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 20 lutego 2015 r. o godzinie 9.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Grażyna Krzebiot
Agata Dytkowska

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale kontroli
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku głównego specjalisty w Oddziale kontroli Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrany został Pan Jerzy Klisowski zamieszkały w Jarosławiu.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Jerzy Klisowski spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl