bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w spawie naboru na dwa wolne stanowiska pracy głównych specjalistów w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektów osi priorytetowych II-VII RPO Departamentu PI

Ogłoszenie o naborze.Informacje o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

głównych specjalistów w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektów osi priorytetowych II-VII RPO
Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego

 

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku związanym z obsługą środków europejskich,
3) znajomość przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
4) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
6) znajomość aktów normatywnych regulujących wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:
- rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,
- rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1783/1999,
7) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
8) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
9) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) dokumenty potwierdzające znajomość problematyki prawa zamówień publicznych
(np. dyplomy, suplementy do dyplomów, świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia
z ukończonych szkoleń lub kursów),
2) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) pełnienie wiodącej roli w zakresie przeprowadzania planowych i doraźnych kontroli projektów w aspekcie prawidłowości ich realizacji od strony merytoryczno – technicznej,
2) weryfikowanie prawidłowości przeprowadzonych przez beneficjentów zamówień publicznych,
3) dokumentowanie wyników kontroli i przygotowywanie propozycji wystąpień pokontrolnych,
4) monitorowanie realizacji przez beneficjentów zaleceń pokontrolnych,
5) prowadzenie spraw dotyczących wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości w tym sporządzanie raportów i zestawień,
6) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem uchybień/nieprawidłowości bez skutku finansowego,
7) rejestrowanie, kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) może zaistnieć potrzeba wykonywania zadań poza siedzibą Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających pięcioletni staż pracy na stanowisku związanym z obsługa środków europejskich (świadectwa pracy oraz zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy na ww. stanowisku pracy itp.),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu styczniu 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na dwa wolne stanowiska pracy głównych specjalistów w Oddziale kontroli merytoryczno – technicznej projektów osi priorytetowych II – VII RPO Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 3 lutego 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. ,poz. 1182) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 )."

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na dwa wolne stanowiska pracy głównych specjalistów
w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej
projektów osi priorytetowych II-VII RPO
Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Basak Magdalena

Sanok

2.

Bednarczyk Piotr

Lubaczów

3.

Gk2000

Malawa

4.

Lorenc Ignacy

Jaśliska

5.

Orch77

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 6 marca 2015 r. o godzinie 8.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Grażyna Krzebiot
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na dwa wolne stanowiska pracy głównych specjalistów
w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej
projektów osi priorytetowych II-VII RPO
Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowiskach głównych specjalistów w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektów osi priorytetowych II-VII RPO Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrane zostały dwie osoby: Pani Katarzyna Czerwińska zamieszkała w Rzeszowie oraz Pani Monika Kubas zamieszkała w Malawie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Katarzyna Czerwińska oraz Pani Monika Kubas spełniają wymagania do zatrudnienia na wolnych stanowiskach pracy określonych wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl