bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na trzy wolne stanowiska pracy starszych specjalistów w Oddziale wyboru projektów w zakresie ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego oraz spójności przestrzennej i społecznej Departamentu PI

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie sprawdzianu pisemnego oraz rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA TRZY WOLNE STANOWISKA PRACY

starszych specjalistów w Oddziale wyboru projektów
w zakresie ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego oraz spójności przestrzennej i społecznej
Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego

 

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej trzyletni staż pracy,
3) znajomość przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020,
4) znajomość aktów normatywnych regulujących wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
- rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych,
5) znajomość Umowy partnerstwa w sprawie perspektywy finansowej 2014 – 2020 zatwierdzonej przez Komisję Europejską,
6) znajomość projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020,
7) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
8) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
9) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) dokonywanie ocen formalnych wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
2) wzywanie wnioskodawców do uzupełnień i poprawy złożonych wniosków,
3) organizowanie i obsługa prac komisji oceny projektów w zakresie oceny wniosków pod względem merytorycznym,
4) przygotowywanie projektów list rankingowych oraz uchwał Zarządu dotyczących wyboru wniosków do dofinansowania,
5) informowanie wnioskodawców o wynikach oceny formalnej, merytorycznej oraz wyborze do dofinansowania,
6) wprowadzanie danych dotyczących wniosków do systemu informatycznego,
7) kompletowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umów.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających trzyletni staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy itp.),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu styczniu 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na trzy wolne stanowiska pracy starszych specjalistów w Oddziale wyboru projektów w zakresie ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego oraz spójności przestrzennej i społecznej Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 3 lutego 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy
al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 )."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na trzy wolne stanowiska pracy starszych specjalistów
w Oddziale wyboru projektów w zakresie ochrony środowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego oraz spójności przestrzennej i społecznej
Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Augustyn Barbara

Rzeszów

2.

Balawender Beda Lidia

Handzlówka

3.

Dubas Monika

Rzeszów

4.

Frączek Beata

Kielnarowa

5.

Grad Małgorzata

Wysoka

6.

Hałdys Karolina

Rzeszów

7.

Kijowska Agata

Rzeszów

8.

Kozyra Jerzy

Rzeszów

9.

Kucharska Nina

Rzeszów

10.

Kuźniar Regina

Albigowa

11.

Mac-Szylar Renata

Albigowa

12.

Pilch Mariusz

Łańcut

13.

Szajner Anna

Rzeszów

14.

Szewc Anna

Jastkowice

15.

Trojnar Renata

Głuchów

16.

2802sA

Rzeszów

17.

7m5K2A

Rzeszów

18.

A838b5

Rzeszów

19.

AaDd75

Krasne

20.

Ab2015

Krościenko Wyżne

21.

Abc080

Krościenko Wyżne

22.

ADA789

Dąbrowa

23.

Aga73

Rzeszów

24.

agnZ11

Rzeszów

25.

AK2086

Tyczyn

26.

AkgW

Rzeszów

27.

APum15

Rzeszów

28.

As1383

Rzeszów

29.

Bar345

Tarnobrzeg

30.

Bh2103

Przemyśl

31.

Bta020

Wysoka Głogowska

32.

Cgma12

Rzeszów

33.

EASF13

Rzeszów

34.

Eon555

Godowa

35.

EPo7ga

Rzeszów

36.

icE168

Rzeszów

37.

JK1919

Rzeszów

38.

JMWAK5

Iskrzynia

39.

JOrzY8

Rzeszów

40.

K2015r

Niechobrz

41.

KaMr82

Rzeszów

42.

KaSr15

Zgłobień

43.

Kaw95k

Rzeszów

44.

Kk2015

Krasne

45.

KoB24M

Stare Oleszyce

46.

KSm321

Kosina

47.

Kws118

Rzeszów

48.

login1

Wyżne

49.

M1F2k3

Łańcut

50.

Mada16

Rzeszów

51.

MiGr79

Przeworsk

52.

Mmg123

Krosno

53.

MP77Pk

Rzeszów

54.

Ms290s

Rzeszów

55.

R7z2e5

Lutoryż

56.

Ram176

Wysika Strzyżowska

57.

rP4999

Rzeszów

58.

Rt2005

Mielec

59.

RZe123

Rzeszów

60.

ssOCH7

Głogów Małopolski

61.

TknL26

Dębica

62.

UMwm04

Rzeszów

63.

W40P20

Rzeszów

64.

WiJa38

Rzeszów

65.

zK19o2

Rzeszów

Sprawdzian pisemny odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2015 r. o godzinie 8.00 w sali audytoryjnej (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Spośród kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów ze sprawdzianu pisemnego, nie mniej niż 15 punktów, wyłonionych zostanie nie więcej niż dziesięciokrotna liczba osób w stosunku do liczby wolnych stanowisk urzędniczych wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze.
Wyłonieni kandydaci dopuszczeni zostaną do rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się tego samego dnia o godzinie 11.00 w pokoju 217 (II piętro), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na sprawdzian pisemny oraz rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Grażyna Krzebiot
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na trzy wolne stanowiska pracy starszych specjalistów
w Oddziale wyboru projektów w zakresie ochrony środowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego oraz spójności przestrzennej i społecznej
Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowiskach starszych specjalistów w Oddziale wyboru projektów w zakresie ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego oraz spójności przestrzennej i społecznej Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrani zostali Pani Ewa Irzyk zamieszkała w Wyżnem, Pan Mariusz Pilch zamieszkały w Łańcucie oraz Pani Anna Szewc zamieszkała w Jastkowicach.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pani Ewa Irzyk, Pan Mariusz Pilch oraz Pani Anna Szewc spełnili wymagania do zatrudnienia na wolnych stanowiskach pracy określonych wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz sprawdzianu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl