bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na trzy wolne stanowiska pracy starszych specjalistów w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektów osi priorytetowych II-VII RPO Departamentu PI

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie sprawdzianu pisemnego oraz rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA TRZY WOLNE STANOWISKA PRACY

starszych specjalistów w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektów osi priorytetowych II-VII RPO
Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego

 

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej trzyletni staż pracy,
3) znajomość przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
4) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
6) znajomość aktów normatywnych regulujących wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:
- rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,
- rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,
7) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
8) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
9) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) pełnienie wiodącej roli w zakresie przeprowadzania planowych i doraźnych kontroli projektów w aspekcie prawidłowości ich realizacji od strony merytoryczno – technicznej,
2) weryfikowanie prawidłowości przeprowadzonych przez beneficjentów zamówień publicznych,
3) dokumentowanie wyników kontroli i przygotowywanie propozycji wystąpień pokontrolnych,
4) monitorowanie realizacji przez beneficjentów zaleceń pokontrolnych,
5) prowadzenie spraw dotyczących wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości w tym sporządzanie raportów i zestawień,
6) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem uchybień/nieprawidłowości bez skutku finansowego,
7) rejestrowanie, kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) może zaistnieć potrzeba wykonywania zadań poza siedzibą Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających trzyletni staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy itp.),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1202),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu styczniu 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na trzy wolne stanowiska pracy starszych specjalistów w Oddziale kontroli merytoryczno –technicznej projektów osi priorytetowych II – VII RPO Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 3 lutego 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy
al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 )."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na trzy wolne stanowiska pracy starszych specjalistów
w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej
projektów osi priorytetowych II-VII RPO
Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Augustyn Barbara

Rzeszów

2.

Balawender-Beda Lidia

Handzlówka

3.

Dubas Monika

Rzeszów

4.

Frączek Beata

Kielnarowa

5.

Grad Małgorzata

Wysoka

6.

Kijowska Agata

Rzeszów

7.

Kozyra Jerzy

Rzeszów

8.

Kuźniar Regina

Albigowa

9.

Łobaza Marcin

Krosno

10.

Miąso Urszula

Dębica

11.

Pilch Mariusz

Łańcut

12.

Szajner Anna

Rzeszów

13.

Świder Iwona

Rzeszów

14.

Trojnar Renata

Głuchów

15.

2802sA

Rzeszów

16.

28d05z

Krosno

17.

A3001w

Rzeszów

18.

A838b5

Rzeszów

19.

AaDd75

Krasne

20.

Ab2015

Krościenko Wyżne

21.

Abc080

Krościenko Wyżne

22.

ABk76j

Krzemienica

23.

ADA789

Dąbrowa

24.

AkgWo5

Rzeszów

25.

APum15

Rzeszów

26.

As1383

Rzeszów

27.

Eon555

Godowa

28.

EP0Jga

Rzeszów

29.

Ew15Rd

Tyczyn

30.

Hp3050

Rzeszów

31.

IM8991

Stalowa Wola

32.

JAmCz2

Tarnobrzeg

33.

JMWAK7

Iskrzynia

34.

JOrzY8

Rzeszów

35.

K2015r

Niechobrz

36.

Kaw95k

Rzeszów

37.

Kk2015

Krasne

38.

KSm321

Kosina

39.

KTa386

Rzeszów

40.

M1F2k3

Łańcut

41.

Mada16

Rzeszów

42.

Ms290s

Rzeszów

43.

netk99

Wyżne

44.

Ram176

Wysoka Strzyżowska

45.

rP4999

Rzeszów

46.

Saga99

Jawornik Przedmieście

47.

sEBA02

Błędowa Zgłobieńska

48.

ssKMT7

Głogów Małopolski

49.

UMwm03

Rzeszów

Sprawdzian pisemny odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2015 r. o godzinie 8.00 w sali audytoryjnej (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Spośród kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów ze sprawdzianu pisemnego, nie mniej niż 15 punktów, wyłonionych zostanie nie więcej niż dziesięciokrotna liczba osób w stosunku do liczby wolnych stanowisk urzędniczych wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze.
Wyłonieni kandydaci dopuszczeni zostaną do rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się tego samego dnia o godzinie 11.00 w pokoju 217 (II piętro), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na sprawdzian pisemny oraz rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Anna Janocha-Wójciak
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na trzy wolne stanowiska pracy starszych specjalistów
w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej
projektów osi priorytetowych II-VII RPO
Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowiskach starszych specjalistów w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektów osi priorytetowych II-VII RPO Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrani zostali Pani Małgorzata Grad zamieszkała w Wysokiej, Pani Anna Szajner zamieszkała w Rzeszowie oraz Pan Waldemar Kalita zamieszkały w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pani Małgorzata Grad, Pani Anna Szajner oraz Pan Waldemar Kalita spełnili wymagania do zatrudnienia na wolnych stanowiskach pracy określonych wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz sprawdzianu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl