bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale pomocy technicznej Departamentu RP

Ogłoszenie o naborze.Informacje o: kandtdatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Oddziale pomocy technicznej
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: ekonomia, finanse i rachunkowość lub zarządzanie i marketing,
2) co najmniej trzyletni staż pracy,
3) znajomość ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020,
4) znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
5) znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
6) znajomość Umowy Partnerstwa przyjętej 23 maja 2014 r. przez Komisję Europejską,
7) znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 a w szczególności X osi priorytetowej RPO WP Pomoc techniczna,
8) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
9) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
10) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
11) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) współpraca w opracowaniu dokumentacji, w tym instrukcji wykonawczej niezbędnej do realizacji wsparcia ze środków pomocy technicznej,
2) sporządzanie harmonogramów wydatków i zapotrzebowania na środki z pomocy technicznej,
3) przygotowywanie projektów decyzji oraz decyzji zmieniających w sprawie dofinansowania zadań realizowanych w ramach pomocy technicznej,
4) rozlicznie środków w zakresie pomocy technicznej, w tym sporządzanie prognoz wniosków
o płatność,
5) weryfikacja wniosków o płatność składanych w ramach pomocy technicznej,
6) przygotowywanie poświadczeń w zakresie pomocy technicznej i przekazywanie ich do komórki ds. certyfikacji,
7) koordynacja działań mających na celu dokonanie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego w zakresie pomocy technicznej,
8) przygotowywanie sprawozdań z realizacji pomocy technicznej,
9) prowadzenie monitorowania poziomu wykorzystania środków pomocy technicznej RPO WP,
10) prowadzenie spraw związanych z wykrywaniem i zgłaszaniem nieprawidłowości w ramach pomocy technicznej,
11) wprowadzanie danych z zakresu realizowanych zadań do systemów informatycznych,
12) uczestniczenie w kontroli Instytucji Pośredniczącej w zakresie prawidłowości realizacji porozumienia administracyjnego,
13) współpraca z pozostałymi departamentami i oddziałami Urzędu oraz jednostkami podległymi Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w zakresie prac związanych z polityką spójności 2014-2020.

3. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje,z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy itp.),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

W miesiącu styczniu 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale pomocy technicznej Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 9 lutego 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 )."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale pomocy technicznej
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

6591Sb

Tarnobrzeg

2.

AAk090

Stobierna

3.

Abc080

Krościenko Wyżne

4.

Agz863

Rzeszów

5.

APum15

Rzeszów

6.

Az1705

Rzeszów

7.

EP07ga

Rzeszów

8.

i1076W

Rzeszów

9.

icE168

Rzeszów

10.

IM8991

Stalowa Wola

11.

JMWAK10

Iskrzynia

12.

Kk2015

Krasne

13.

KSm321

Kosina

14.

Kuźniar Regina

Albigowa

15.

LTLBD1

Rzeszów

16.

Mada16

Rzeszów

17.

MAKs2006

Tyczyn

18.

Małek Artur

Rudnik nad Sanem

19.

MD1975

Mrowla

20.

Pelczar Barnadetta

Krosno

21.

Pilch Mariusz

Łancut

22.

RM2111

Wola Zgłobieńska

23.

Rudy Barbara

Świlcza

24.

Szewc Anna

Jastkowice

25.

Trojnar Renata

Łańcut

26.

Wisz Magdalena

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 16 marca 2015 r. o godzinie 8.30 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.


Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Anna Janocha - Wójciak
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale pomocy technicznej
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale pomocy technicznej Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrany został Pan Michał Migut zamieszkały w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Michał Migut spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl