bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale systemu realizacji RPO Departamentu RP

Ogłoszenie o naborze.Informacje o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale systemu realizacji RPO
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

 

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo,
2) znajomość ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020,
3) znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
4) znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006,
5) znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
6) znajomość Umowy Partnerstwa przyjętej 23 maja 2014 r. przez Komisję Europejską,
7) znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
8) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
9) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
10) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) przygotowanie opisu procedur systemu zarządzania i kontroli RPO WP oraz zmian tego dokumentu,
2) koordynacja opracowania instrukcji wykonawczej RPO WP oraz zmian tego dokumentu,
3) opracowanie porozumienia administracyjnego (oraz ewentualnych jego zmian) z Instytucją Pośredniczącą,
4) prowadzenie kontroli w Instytucji Pośredniczącej w zakresie prawidłowości realizacji porozumienia administracyjnego,
5) koordynacja kontroli zewnętrznych prowadzonych w Instytucji Zarządzającej RPO WP oraz monitorowanie wdrożenia rekomendacji z kontroli zewnętrznych i przekazywanie informacji o stanie ich wdrożenia do uprawnionych instytucji,
6) obsługa procesu konsultacji (z Ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego) wytycznych programowych z wytycznymi horyzontalnymi,
7) koordynacja opracowania podręcznika kwalifikowalności wydatków RPO WP,
8) koordynacja przygotowania planów kontroli RPO WP,
9) współpraca z pozostałymi departamentami i oddziałami Urzędu oraz jednostkami podległymi Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w zakresie praz związanych z polityką spójności 2014 – 2020.

3. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
9) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

W miesiącu styczniu 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale systemu realizacji RPO Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 9 lutego 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 )."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale systemu realizacji RPO
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

4588TW

Rzeszów

2.

A8307c

Rzeszów

3.

AAbb33

Jarosław

4.

Aga973

Rzeszów

5.

Bar234

Tarnobrzeg

6.

Cisło Tomasz

Rzeszów

7.

Długoń Małgorzata

Piwoda

8.

Janioł Tomasz

Rzeszów

9.

Jędrzejczak Marlena

Rzeszów

10.

JLK555

Rzeszów

11.

Kaczmarczyk-Bugaj Paulina

Rzeszów

12

Kosz Paweł

Nisko

.13.

Kozyra Jerzy

Rzeszów

14

Kra102

Tajęcina

.15.

Kupczak Agata

Rzeszów

16.

Marek Justyna

Rudna Mała

17.

Matłosz Joanna

Radymno

18.

Michno Łukasz

Rogóżno

19.

MP2015

Tarnobrzeg

20.

NSM28A

Nowa Sarzyna

21.

NT89PT

Studzian

22.

Ram176

Wysoka Strzyżowska

23.

Starońska Patrycja

Tychy

24.

Szmuc Piotr

Wysoka

25.

Tytuła Mateusz

Gniewczyna Łańcucka

26.

UM00pt

Przeworsk

27.

Wa2015

Rzeszów

28.

Wanat Malwina

Wola Krzywiecka

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 10 marca 2015 r. o godzinie 8.30 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.


Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Anna Janocha - Wójciak
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale systemu realizacji RPO
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale systemu realizacji RPO Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Joanna Matłosz zamieszkała w Radymnie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Joanna Matłosz spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl