bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale organizacji przewozów użyteczności publicznej Departamentu DT

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Ogłoszenie. Informacja o nowym terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale organizacji przewozów
użyteczności publicznej
Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

 

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, transport lub zarządzanie,
2) co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej,
3) znajomość przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
4) znajomość przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi,
5) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
6) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
7) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
8) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) Komunikatywność

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Podkarpackiego,
2) analiza adekwatności systemu transportu użyteczności publicznej do rzeczywistych potrzeb przewozowych i wnioskowanie w tym zakresie,
3) opracowywanie regulaminu przewozów,
4) opracowywanie zasad i systemu informacji dla pasażera,
5) opracowywanie projektów umów, zasad warunków zmiany oraz rozwiązania umowy,
6) organizacja systemu badania i analizy potrzeb przewozowych oraz adaptacji systemu,
7) przygotowywanie procedury przetargowej naboru operatorów, opracowywanie SIWZ, projektów umów,
8) prowadzenie naboru operatorów, postępowań licencyjnych i przetargowych,
9) organizacja i administrowanie systemem informacji dla pasażera,
10) koordynacja rozkładów jazdy operatorów i przewoźników.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej (świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje, z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy itp.),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

W miesiącu styczniu 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale organizacji przewozów użyteczności publicznej Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 11 lutego 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy
al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 )."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale organizacji przewozów użyteczności publicznej
Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Abc080

Krościenko Wyżne

2.

AdPi88

Pantalowice

3.

DUMp35

Świlcza

4.

Ko3V5p

Trzebownisko

5.

Kucharska Nina

Rzeszów

6.

Kwolek Karolina

Łańcut

7.

m20L15

Rzeszów

8.

MiGr79

Przeworsk

9.

S86zA1

Wola Zarczycka

10.

Surowiec Ewa

Stalowa Wola

11.

Zg15EF

Zagórz

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 20 marca 2015 r. o godzinie 8.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Agata Dytkowska
Anna Janocha - Wójciak

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ODWOŁANIA TERMINU
PRZEPROWADZENIA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Informuję, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale organizacji przewozów użyteczności publicznej Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaplanowana na dzień 20 marca 2015 r. nie odbędzie się. Informacja o nowym terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w BIP po ustaleniu tego terminu przez Komisję.

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU PRZEPROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Z KANDYDATAMI SPEŁNIAJĄCYMI WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale organizacji przewozów użyteczności publicznej
Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Informuję, iż rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale organizacji przewozów użyteczności publicznej Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r. o godzinie 10.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale organizacji przewozów użyteczności publicznej
Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale organizacji przewozów użyteczności publicznej Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Ewa Fal zamieszkała w Zagórzu.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Ewa Fal spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl