bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale gospodarki magazynowej Departamentu Organizacyjno-Prawnego

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Oddziale gospodarki magazynowej
Departamentu Organizacyjno-Prawnego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy w tym co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
3) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
4) znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 242, poz. 1622),
5) znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r.w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761),
6) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
7) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
8) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i biurowego zakupionego w ramach programów pomocowych oraz na potrzeby Urzędu,
2) prowadzenie ewidencji zakupionych lub otrzymanych składników mienia ruchomego w systemie elektronicznym poprzez:
a) przyjmowanie celem opracowania faktur bądź rachunków dotyczących zakupionych składników mienia ruchomego,
b) przyjmowanie celem opracowania dokumentów dotyczących otrzymanych nieodpłatnie składników mienia ruchomego,
c) prawidłowe klasyfikowanie i wprowadzanie do odpowiednich grup zakupionych i otrzymanych składników mienia ruchomego,
3) prowadzenie na bieżąco ewidencji wyposażenia pracowników w sprzęt komputerowy i sprzęt biurowy i sporządzanie wykazów tego sprzętu dla pracowników,
4) prowadzenie wykazu wyposażenia nie podlegającego ewidencji,
5) uzgadnianie prawidłowości zapisów inwentarzowych z zapisami prowadzonymi przez Departament Budżetu i Finansów,
6) sporządzanie w wymaganych terminach dokumentów w systemie związanych z obrotem mieniem ruchomym Urzędu,
7) gromadzenie i przechowywanie dokumentów i materiałów związanych z zakupionym mieniem ruchomym nie związanymi z eksploatacją budynków.
8) gromadzenie dokumentów związanych z naprawami lub modernizacją mienia ruchomego i wprowadzanie tych informacji do systemu elektronicznego,
9) udostępnianie pracownikom obsługi technicznej i BOI dokumentów koniecznych do przeprowadzania naprawy lub modernizacji mienia ruchomego.

3. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających co najmniej pięcioletni staż pracy w tym co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego (świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje, z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy itp.),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu lutym 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale gospodarki magazynowej Departamentu Organizacyjno-Prawnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów,
al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 13 marca 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 )."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale gospodarki magazynowej Departamentu Organizacyjno-Prawnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Dąbrowska Bożena

Leżajsk

2.

Sierżęga Urszula

Żołynia

3.

Adgw59

Rzeszów

4.

AntK17

Rzeszów

5.

DrogA1

Budy Łańcuckie

6.

Vic81T

Tarnobrzeg

7.

zamR13

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2015 r. o godzinie 10.30 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Grażyna Krzebiot
Magdalena Szul

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale gospodarki magazynowej Departamentu Organizacyjno-Prawnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale gospodarki magazynowej Departamentu Organizacyjno-Prawnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Anna Tomankiewicz zamieszkała w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Anna Tomankiewicz spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl