bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy kierownika Oddziału organizacji publicznego transportu kolejowego w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

Ogłoszenie o naborze. Ogłoszenie. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

kierownika Oddziału organizacji publicznego transportu kolejowego
w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie techniczne, ekonomiczne lub prawnicze,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy w podmiotach gospodarczych lub jednostkach administracji publicznej związanych z działalnością rynku kolejowego (np.: organizacja przewozów, zakupy i eksploatacja taboru kolejowego, budownictwo kolejowe, sterowanie ruchem kolejowym),
3) znajomość przepisów ustawy o transporcie kolejowym,
4) znajomość przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
5) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
6) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
7) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
8) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań Oddziału organizacji publicznego transportu kolejowego oraz organizacja pracy Oddziału,
2) organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich,
3) zarządzanie kolejowym transportem pasażerskim,
4) współpraca przy realizacji zadań związanych z polityką transportową województwa,
5) opracowywanie materiałów informacyjnych i sprawozdawczych w zakresie dotyczącym organizacji kolejowych przewozów pasażerskich.

3. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających co najmniej pięcioletni staż pracy w podmiotach gospodarczych lub jednostkach administracji publicznej związanych z działalnością rynku kolejowego (świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje, z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy itp.),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

W miesiącu lutym 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy kierownika Oddziału organizacji publicznego transportu kolejowego w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 3 kwietnia 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy
al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 )."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW NABORU
na wolne stanowisko pracy kierownika
Oddziału organizacji publicznego transportu kolejowego
w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

W ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy kierownika Oddziału organizacji publicznego transportu kolejowego w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w pkt 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1) wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze".
Jednocześnie przedłuża się termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 13 kwietnia 2015 r.
Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lesław Majkut
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy kierownika
Oddziału organizacji publicznego transportu kolejowego
w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Budzeniusz Stanisław

Mielec

2.

Kozak Zbigniew

Rzeszów

3.

Ah1970

Strażów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godzinie 13.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:
Magdalena Szul
Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy kierownika
Oddziału organizacji publicznego transportu kolejowego
w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku kierownika Oddziału organizacji publicznego transportu kolejowego w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrany został Pan Zbigniew Kozak zamieszkały w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Zbigniew Kozak spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl