bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale projektów systemowych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

głównego specjalisty w Oddziale projektów systemowych
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku związanym z obsługą informatyczną,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
6) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) znajomość zagadnień związanych z:
 serwerami „Blade",
 macierzami dyskowymi,
 routerami i switchami,
 urządzeniami bezpieczeństwa – VPN, firewall,
 urządzeniami do optymalizacji sieci WAN,
 bibliotekami LTO,
 pozostałym sprzętem komputerowym – komputery PC, notebooki, drukarki laserowe,
 obsługą systemów serwerowych „Microsoft Windows Server",
 obsługą systemów wirtualizacji serwerów,
8) znajomość przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne,
9) znajomość przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
10) znajomość zagadnień objętych terminem „społeczeństwo informacyjne",
11) znajomość projektów systemowych realizowanych przez Województwo Podkarpackie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP,
12) znajomość projektów systemowych realizowanych przez administrację centralną, w szczególności w obszarze e-administracji oraz e-zdrowia,

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość języka angielskiego w zakresie niezbędnym do zrozumienia dokumentacji technicznej,
2) znajomość technologii „CISCO",
3) znajomość systemów operacyjnych Linux.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie administracja i utrzymanie sprzętów i systemów dostarczonych w ramach realizowanych projektów systemowych, w tym:
1) uruchamianie i zatrzymywanie wszystkich komponentów danego rozwiązania dziedzinowego w przypadku wystąpienia takiej potrzeby,
2) wykonywanie kopii zapasowych,
3) uruchamianie procedur odtwarzania po awarii,
4) sprawdzanie prawidłowego działania wszystkich komponentów,
5) diagnostyka i reakcje na nieprawidłowe działanie,
6) dodawanie nowych użytkowników i zarządzanie użytkownikami,
7) aktualizacje oraz zarządzanie aktualizacjami i konfiguracjami,
8) nadzorowanie procesów integracji wojewódzkich projektów systemowych z centralnymi,
9) weryfikowanie specyfikacji technicznych opracowanych na potrzeby realizowanych projektów.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) może zaistnieć potrzeba wykonywania zadań poza siedzibą Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w tym staż pracy na stanowisku związanym z obsługą informatyczną (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1202),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu marcu 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale projektów systemowych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 28 kwietnia 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j Dz. U. z 2014, poz.1202)".

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale projektów systemowych
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Maga99

Malawa

2.

B40k20

Rzeszów

3.

DaKo11

Żołynia

4.

jk69

Białobrzegi

5.

XYZ34v

Rzeszów

6.

Virt20

Łańcut

7.

1QcK30

Kosina

8.

Ctw025

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 15 maja 2015 r. o godzinie 9.30 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale projektów systemowych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku głównego specjalisty w Oddziale projektów systemowych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrany został Pan Paweł Uchman zamieszkały w Kosinie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pan Paweł Uchman spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl