bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale informacji o Funduszach Europejskich Departamentu Rozwoju Regionalnego – Lokalny Punkt Informacyjny w Stalowej Woli

Ogłoszenie o naborze.Informacje o kandydatach,terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

 OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale informacji o Funduszach Europejskich
Departamentu Rozwoju Regionalnego – Lokalny Punkt Informacyjny 
w Stalowej Woli

 

1.Wymagania niezbędne:

1)wykształcenie wyższe magisterskie,

2)potwierdzona dokumentami znajomość problematyki Funduszy Europejskich
w ramach perspektywy 2007-2013 przewidzianej w programie studiów lub poznanej podczas kursów i szkoleń,

3)znajomość następujących aktów normatywnych: rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,

4)znajomość zagadnień dotyczących Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013,

5)znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,

6)znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,

7)znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

8)prawo jazdy kategorii B.

 

2.Wymagania dodatkowe:

1)znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego,

2)komunikatywność.

 

3.Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

1)udzielanie informacji w zakresie Funduszy Europejskich w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania punktu informacyjnego,

2)prowadzenie działań promocyjnych RPO WP oraz Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013,

3)organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych, szkoleń oraz warsztatów dla potencjalnych i faktycznych beneficjentów RPO WP,

4)pomoc beneficjentom w rozliczaniu projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich,

5)sporządzanie sprawozdań na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych,

6)współpraca w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów systemowych.

 

4.Warunki pracy:

1)zatrudnienie w ramach umowy o pracę

2)praca w pełnym wymiarze czasu pracy od 7.30 do 15.30 z uwzględnieniem dyżurów do godziny 18.00,

3)dyspozycyjność - częste wyjazdy służbowe i praca w terenie,

4)pakiet socjalny.

 

5.Wymagane dokumenty:

1)życiorys (CV),

2)list motywacyjny,

3)kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4)kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość problematyki Funduszy Europejskich w ramach perspektywy 2007-2013 (suplementy, certyfikaty zaświadczenia, dyplomy itp.),

5)kserokopia prawa jazdy kat. B,

6)kserokopia dowodu osobistego,

7)oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,

8)oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie
z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,

10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

11) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).

W miesiącu lutym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale informacji o Funduszach Europejskich Departamentu Rozwoju Regionalnego – Lokalny Punkt Informacyjny w Stalowej Woli, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 20 marca 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).”

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Anna Kowalska
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora

w Oddziale informacji o Funduszach Europejskich
Departamentu Rozwoju Regionalnego –
Lokalny Punkt Informacyjny w Stalowej Woli

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

           

Lp.

Nazwisko i imię / kod identyfikacyjny Miejsce zamieszkania

1.

BlLWL4

Jastkowice

2.

Lewandowski Sebastian

Nisko

3.

Reha77

Stalowa Wola

4.

Stachowicz Dariusz

Rzeszów

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2013 r. o godz. 9.00w pokoju 217 (II piętro)Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:

Marta Matczyńska
Grażyna Krzebiot
Agata Dytkowska


 INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale informacji
o Funduszach Europejskich
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale informacji o Funduszach Europejskich Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrany został Pan Sebastian Lewandowski zamieszkały w Nisku.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Sebastian Lewandowski spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Mirosław Karapyta