bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale certyfikacji wydatków w ramach RPO 2014-2020 Departamentu Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych.Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

głównego specjalisty
w Oddziale certyfikacji wydatków w ramach RPO 2014-2020
Departamentu Rozwoju Regionalnego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku związanym z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
7) znajomość przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
8) znajomość przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
9) znajomość Umowy Partnerstwa w sprawie perspektywy finansowej 2014-2020 zatwierdzonej przez Komisje Europejską,
10) znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość problematyki Funduszy Europejskich przewidzianych w programie studiów lub poznanych podczas kursów i szkoleń,
2) znajomość języka angielskiego.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) weryfikacja i zatwierdzanie Deklaracji wydatków od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej,
2) sporządzanie Wniosku o płatność od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej,
3) sporządzanie Zestawienia wydatków w roku obrachunkowym do Komisji Europejskiej,
4) analizowanie danych wprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą/Instytucję Pośredniczącą do systemu SL2014, w szczególności wniosków o płatność,
5) gromadzenie, analizowanie i uwzględnianie podczas sporządzania Wniosku o opłatność od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej i Zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej wyników wszystkich kontroli i audytów w ramach RPO WP 2014-2020,
6) analizowanie elektronicznej ewidencji kwot podlegających odzyskaniu, odzyskanych i kwot wycofanych po anulowaniu w systemie SL2014,
7) gromadzenie, analizowanie i uwzględnianie podczas sporządzania Wniosku o płatność od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej i Zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej informacji o nieprawidłowościach,
8) przekazywanie do Komisji Europejskiej prognoz wniosków o płatność za bieżący i kolejny rok budżetowy w ramach RPO WP 2014-2020,
9) obsługa systemów informatycznych w zakresie realizowanych zadań,
10) opracowywanie i bieżąca aktualizacja procedur oraz dokumentów dotyczących certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w ramach RPO WP 2014-2020,
11) monitorowanie dokonanych zmian w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WP oraz Opisie Funkcji i Procedur RPO WP 2014-2020 w zakresie procedur wpływających na proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej,
12) współpraca z instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji RPO WP 2014-2020.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy na stanowisku związanym z realizacją projektów finansowanych ze środków europejskich (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202)",
9) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202),
11) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

W miesiącu lipcu 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale certyfikacji wydatków w ramach RPO 2014-2020 Departamentu Rozwoju Regionalnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 21 sierpnia 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223,) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale certyfikacji wydatków w ramach RPO 2014-2020
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Lis Waldemar

Rzeszów

2.

Crv200

Przemyśl

3.

EKW123

Rzeszów

4.

Ew2008

Sielec

5.

K21984

Sanok

6.

ka58Ka

Lesko

7.

Ko0903

Rzeszów

8.

Krokus6

Rzeszów

9.

Magd01

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 2 września 2015 r. o godzinie 11.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale certyfikacji wydatków w ramach RPO 2014-2020
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku głównego specjalisty w Oddziale certyfikacji wydatków w ramach RPO 2014-2020 Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrany został Pan Sławomir Szeliga zamieszkały w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pan Sławomir Szeliga spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl