bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale informacji o Funduszach Europejskich Departamentu Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o naborze. Informacje o kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

głównego specjalisty w Oddziale informacji o Funduszach Europejskich
Departamentu Rozwoju Regionalnego

 

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej dziesięcioletni staż pracy w tym co najmniej pięcioletni staż pracy w administracji samorządowej,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
6) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
7) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
8) znajomość przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
9) znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
10) znajomość zagadnień związanych z funduszami europejskimi, problematyki polityki regionalnej i strukturalnej Unii Europejskiej,
11) znajomość Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz projektu Ustawy o rewitalizacji,
12) prawo jazdy kategorii B.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów z Funduszy Europejskich.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) współpraca w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów zewnętrznych,
2) prowadzenie działań niezbędnych do realizacji ww. projektów,
3) przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji projektowej w tym przygotowywanie i monitorowanie wniosków o dofinansowanie,
4) przygotowywanie projektów uchwał,
5) prowadzenie działań związanych z dotacją celową na aktualizację i opracowanie planów rewitalizacji,
6) współpraca z jednostkami administracji publicznej i innymi podmiotami.

4. Warunki pracy:
1) zatrudnienie w ramach umowy o pracę
2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
3) dyspozycyjność - częste wyjazdy służbowe i praca w terenie,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w tym staż pracy w administracji samorządowej (świadectwa pracy, referencje, zaświadczenia, opinie itp.),
5) kserokopia prawa jazdy kat. B,
6) kserokopia dowodu osobistego,
7) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202)",
10) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202),
12) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

W miesiącu wrześniu 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale informacji o Funduszach Europejskich Departamentu Rozwoju Regionalnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 12 października 2015 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy
al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223,) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale informacji o Funduszach Europejskich
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

KSTk12

Rzeszów

2.

Kw2015

Przemyśl

3.

Rk2Kw6

Lubaczów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 13 listopada 2015 r. o godzinie 8.30 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

         Lesław Majkut

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale informacji o Funduszach Europejskich
Departamentu Rozwoju Regionalnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku głównego specjalisty w Oddziale informacji o Funduszach Europejskich Departamentu Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrany został Pan Witold Kowalski zamieszkały w Przemyślu.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Witold Kowalski spełniał wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz postępowania kwalifikacyjnego.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl