bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale utrzymania projektów systemowych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

głównego specjalisty w Oddziale utrzymania projektów systemowych
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe informatyczne,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku związanym z obsługą systemów informatycznych,
3) doświadczenie zawodowe w zakresie administracji systemami informatycznymi opartymi o architekturę klient-serwer, relacyjne bazy danych, środowisko Internet – pełnienie roli administratora systemu,
4) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
5) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
6) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
7) znajomość zagadnień związanych z:
- serwerami „Blade",
- macierzami dyskowymi,
- routerami i switchami,
- urządzeniami bezpieczeństwa – VPN, fiewall,
- urządzeniami do optymalizacji sieci WAN,
- bibliotekami LTO,
- obsługą systemów serwerowych „Microsoft Windows Server",
- obsługą baz danych Oracle,
- obsługą systemów wirtualizacji serwerów.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość języka angielskiego w zakresie niezbędnym do zrozumienia dokumentacji technicznej,
2) znajomość technologii „CISCO",
3) znajomość systemów operacyjnych Linux.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) pełnienie roli administratora systemu, w tym:

  • uruchamianie i zatrzymywanie wszystkich komponentów danego rozwiązania dziedzinowego w przypadku wystąpienia takiej potrzeby,
  • wykonywanie kopii zapasowych,
  • uruchamianie procedur odtwarzania po awarii,
  • sprawdzanie prawidłowego działania wszystkich komponentów,
  • monitoring, diagnostyka i reakcje na nieprawidłowe działanie,
  • dodawanie nowych użytkowników i zarządzanie użytkownikami,
  • aktualizacje oraz zarzadzanie aktualizacjami i konfiguracjami,
  • nadzorowanie procesów integracji wojewódzkich projektów systemowych z centralnymi,
  • weryfikowanie specyfikacji technicznych opracowanych na potrzeby realizowanych projektów,

2) opracowywanie i utrzymywanie procedur i instrukcji niezbędnych do wykonywania zadań administratora,
3) współpraca z podmiotami świadczącymi usługi gwarancyjne,
4) moderowanie portalu systemu informatycznego, parametryzacja i konfiguracja e-usług zgodnie z funkcjonalnością systemu.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w tym staż pracy na stanowisku związanym z obsługą systemów informatycznych (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie administracji systemami informatycznymi opartymi o architekturę klient-serwer, relacyjne bazy danych, środowisko Internet – pełnienie roli administratora systemu (np. referencje z poprzednich miejsc pracy, certyfikaty z odbytych szkoleń),
6) kserokopia dowodu osobistego,
7) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202)",
10) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202),
12) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia)

W miesiącu grudniu 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale utrzymania projektów systemowych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 1 lutego 2016 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale utrzymania projektów systemowych
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Jaku81

Rzeszów

2.

kdk11a

Żołynia

3.

LuLi82

Rzeszów

4.

r0L1e2

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 r. o godzinie 8.30 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Przewodniczący Komisji

Lesław Majkut

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty
w Oddziale utrzymania projektów systemowych
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru kandydaci ubiegający się o wolne stanowisko pracy głównego specjalisty w Oddziale utrzymania projektów systemowych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nie spełnili wymagań do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl