bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale współpracy terytorialnej Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej

Ogłoszenie o naborze. Informacje o: kandydatach, terminie rozmów kwalifikacyjnych.Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Oddziale współpracy terytorialnej
Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie administracyjne lub wykształcenie wyższe magisterskie łącznie z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu administracji.
2) co najmniej czteroletni staż pracy w tym co najmniej trzyletni staż pracy w administracji publicznej,
3) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych przez Fundusze Europejskie, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa,
4) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
5) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
6) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
7) znajomość zagadnień dotyczących Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem Programów Interreg V-A Polska-Słowacja oraz Polska-Białoruś-Ukraina,
8) znajomość europejskich aktów prawnych, m.in.: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z EFRR w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna", rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące realizacji programów współpracy transgranicznej finansowanych w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) znajomość co najmniej jednego języka urzędowego krajów realizujących wspólnie z Województwem Podkarpackim programy współpracy transgranicznej i/lub języka angielskiego.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) realizacja zadań na rzecz Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020,
2) prowadzenie spraw związanych z informacją i promocją Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020,
3) przygotowywanie i realizowanie projektów w ramach Programów Współpracy Transgranicznej,
4) prowadzenie spraw związanych z budżetem Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej w części związanej z Oddziale współpracy terytorialnej,
5) prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi działaniami Oddziału zarówno pod względem formalno-prawnym jak i rachunkowym,
6) wykonywanie zadań związanych z uczestnictwem Samorządu Województwa Podkarpackiego w realizacji projektów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020,
7) przygotowywanie raportów, sprawozdań i prezentacji nt. wdrażania programów i projektów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 dla Zarządu Województwa i Sejmiku,
8) realizacja innych zadań Oddziału związanych z przygotowaniem i realizacją programów i projektów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020, a także zadań z zakresu współpracy terytorialnej, w szczególności odnoszących się do współdziałania i wymiany doświadczeń w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych wspierających rozwój regionalny.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz możliwe wyjazdy służbowe,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w tym staż pracy w administracji publicznej (np. świadectwa pracy, zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe związane z realizacją i rozliczaniem programów i projektów finansowanych przez Fundusze Europejskie, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa,
6) kserokopia dowodu osobistego,
7) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)",
10) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202),
12) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

W miesiącu sierpniu 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale współpracy terytorialnej Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 11 października 2016 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

UWAGA
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Oddziale kadr i szkolenia (pok. 223,) w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale współpracy terytorialnej
Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

AW1903

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 r. o godzinie 8.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale współpracy terytorialnej
Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale współpracy terytorialnej Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Irena Steciak zamieszkała w Rzeszowie.W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pani Irena Steciak spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl