bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale promocji Departamentu Promocji i Turystyki

Ogłoszenie o naborze. Informacja o kandydatach i terminie rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale promocji
Departamentu Promocji i Turystyki

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: marketing, socjologia lub politologia,
2) co najmniej dwuletni staż pracy,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:
1) co najmniej podstawowa znajomość zagadnień związanych z marketingiem terytorialnym (marka, wizerunek, techniki komunikacyjne),
2) co najmniej podstawowa znajomość problematyki marketingu społecznościowego,
3) znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) prowadzenie całokształtu prac związanych z promocją zewnętrzną i wewnętrzną Województwa Podkarpackiego,
2) opracowywanie i zamieszczanie publikacji promujących region w mediach tradycyjnych i społecznościowych w kraju i za granicą,
3) aktywizacja środowisk reprezentujących naukę, kulturę, turystykę i gospodarkę regionu celem promocji Województwa Podkarpackiego,
4) organizacja szkoleń, kongresów, konferencji, warsztatów i innych przedsięwzięć edukacyjnych dotyczących marketingu terytorialnego, a w szczególności promocji Województwa Podkarpackiego,
5) organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych, prezentacji, wystaw w kraju i za granicą,
6) realizacja zadań związanych ze strategią kreacji i promocji marki Województwa Podkarpackiego.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na terenie województwa podkarpackiego,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje
z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje
o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
10) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi
(np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia, referencje).

W miesiącu kwietniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru
na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale promocji Departamentu Promocji i Turystyki, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217
lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 7 czerwca 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

 

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Zygmunt Cholewiński
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 

 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale promocji Departamentu Promocji i Turystyki
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p. Nazwisko i imię / kod identyfikacyjny Miejsce zamieszkania

1.

Daszykowska-Brud Dorota

Rzeszów

2.

Mroczka Kinga

Rzeszów

3.

Sudoł Anna

Komorów

4.

001PRo

Rzeszów

5.

AX777d

Rzeszów

6.

Mika77

Rzeszów

7.

Mm1981

Rzeszów

8.

NGDM1a

Zaczernie

9.

PeMm27

Krościenko Wyżne

10.

Po79LA

Nowa Dęba

11.

Tami37

Rzeszów

12.

Zd1980

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 r. o godz. 9.00 w pokoju 212 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.


Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:

Magdalena Szul
Agata Dytkowska

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale promocji
Departamentu Promocji i Turystyki
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale promocji Departamentu Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrana została Pani Elwira Sączawa zamieszkała w Nowej Dębie.

W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Elwira Sączawa spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

Załączniki:
Pobierz plik (kod-identyfikacyjny-wzor.docx)kod-identyfikacyjny-wzor.docx11 kB