bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale instrumentów inżynierii finansowej osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości

Ogłoszenie o naborze. Informacje o kandydacie, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektora w Oddziale instrumentów inżynierii finansowej osi priorytetowej I RPO
Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ekonomia,
2) co najmniej trzyletni staż pracy w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania zadań księgowo-płacowych,
3) znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP na lata 2007-2013,
4) znajomość aktów prawnych i wytycznych regulujących zasady wdrażania RPO WP na lata 2007-2013,
5) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
6) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
7) znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
8) znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
9) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
10) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
11) znajomość przepisów ustawy o Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem i realizacją instrumentów inżynierii finansowej,
2) znajomość zagadnień finansowania i rozliczania projektów.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) dokonywanie analizy i weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej oraz ocena postępu rzeczowego projektu oraz rozliczeń kosztów administracji i zarządu przedkładanych przez beneficjentów,
2) realizowanie czynności związanych z wzywaniem beneficjentów do uzupełnienia i poprawy wniosków rozliczeń kosztów administracji i zarządu oraz załączonej dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,
3) wnioskowanie w przypadku zaistnienia wątpliwości o wykładnię w sprawie kwalifikowalności poniesionych wydatków,
4) informowanie beneficjentów o wynikach oceny wniosków rozliczeń kosztów administracji i zarządu,
5) prowadzenie rejestru obciążeń na projekcie w zakresie instrumentów inżynierii finansowej,
6) prowadzenie spraw związanych z wykrywaniem i usuwaniem nieprawidłowości,
7) kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie prowadzonej przez Oddział dokumentacji.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania zadań księgowo-płacowych (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia, referencje),
9) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

W miesiącu maju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Oddziale instrumentów inżynierii finansowej osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 26 czerwca 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE


na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale instrumentów inżynierii finansowej osi priorytetowej I RPO
Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Czer13

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2013 r. o godzinie 14.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się
z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:

Magdalena Szul

Agata Dytkowska

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy inspektora
w Oddziale instrumentów inżynierii finansowej osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale instrumentów inżynierii finansowej osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrana została Pani Anna Froń zamieszkała w Rzeszowie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Anna Froń spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl