bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na dwa wolne stanowiska pracy inspektorów w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektów w zakresie działania 1.1 osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości

Ogłoszenie o naborze.Informacje o kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

inspektorów w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektów w zakresie działania 1.1 osi priorytetowej I RPO
Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub techniczne,
2) co najmniej trzyletni staż pracy w tym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z kontrolą lub udzielaniem/kontrolą zamówień publicznych,
3) znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych UE oraz dokumentów dotyczących Polityki Regionalnej UE, a także Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 i Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO na lata 2007-2013,
4) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
6) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
7) znajomość przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
8) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
9) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) komunikatywność,
2) referencje lub opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli projektów w aspekcie prawidłowości ich realizacji od strony merytorycznej i technicznej na miejscu realizacji projektu (obszar województwa podkarpackiego) oraz kontrola na dokumentach,
2) prowadzenia spraw dotyczących wykrywania i zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości w rozumieniu stosownych rozporządzeń UE,
3) obsługa systemu informatycznego.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na terenie województwa podkarpackiego,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz doświadczenie zawodowe związane z kontrolą lub udzielaniem/kontrolą zamówień publicznych (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia, referencje),
9) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

W miesiącu maju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na dwa wolne stanowiska pracy inspektorów w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektów w zakresie działania 1.1 osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 26 czerwca 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE


na dwa wolne stanowiska pracy inspektorów
w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektów
w zakresie działania 1.1 osi priorytetowej I RPO
Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

1KpRa2

Tajęcina

2.

Golonka Roman

Palikówka

3.

Ka1Mk9

Kańczuga

4.

MP63mp

Stalowa Wola

5.

Nikodem Dariusz

Mielec

6.

Rade19

Ropczyce

7.

SsBkM9

Lubenia

8.

Urban Elżbieta

Sonina

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2013 r. o godzinie 12.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się
z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:

Magdalena Szul

Agata Dytkowska


 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na dwa wolne stanowiska pracy inspektorów
w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektów w zakresie działania 1.1 osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku inspektora w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektów w zakresie działania 1.1 osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrany został Pan Dariusz Nikodem zamieszkały w Mielcu.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Dariusz Nikodem spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl