bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na dwa wolne stanowiska pracy inspektorów w Oddziale rozliczeń i potwierdzania płatnosci beneficjentów w zakresie dzałania 1.2 - 1.4 osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości

Ogłoszenie o naborze. Informacje o kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

inspektorów w Oddziale rozliczeń i potwierdzania płatności beneficjentów w zakresie działania 1.2 – 1.4 osi priorytetowej I RPO
Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne,
2) co najmniej trzyletni staż pracy w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w charakterze księgowego lub udział w weryfikacji wniosków o płatność,
3) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, ze zmianami,
4) znajomość Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 oraz Wytycznych w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń,
5) znajomość Podręcznika kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz wzoru wniosku o płatność wraz z instrukcją,
6) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
7) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
8) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
9) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) znajomość problematyki funkcjonowania administracji publicznej.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) dokonywanie analiz i weryfikacji wniosków o płatność wraz z załączonymi dokumentami pod względem formalnym, merytorycznym, finansowym oraz pod względem postępu rzeczowego,
2) przygotowywanie projektów wystąpień związanych z wezwaniem beneficjentów do uzupełnienia i poprawy wniosków o płatność pod względem formalnym, merytorycznym, finansowym oraz pod względem postępu rzeczowego,
3) analizowanie poprawek złożonych przez beneficjentów oraz przygotowanie propozycji rozstrzygnięć w zakresie oceny wniosków o płatność,
4) przygotowywanie pism do beneficjentów informujących o wyniku weryfikacji wniosku o płatność,
5) wprowadzenie danych dotyczących weryfikacji potwierdzania płatności do systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13),
6) przygotowywanie zleceń uruchomienia środków na rzecz beneficjentów,
7) kontrola terminowości składania wniosków o płatność przez beneficjentów,
8) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem nieprawidłowości ze skutkiem finansowym, w tym przygotowywanie decyzji o zwrocie środków,
9) rejestrowanie, kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz doświadczenie zawodowe w charakterze księgowego lub udział w weryfikacji wniosków o płatność (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia, referencje),
9) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

W miesiącu maju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na dwa wolne stanowiska pracy inspektorów w Oddziale rozliczeń i potwierdzania płatności beneficjentów w zakresie działania 1.2 – 1.4 osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 26 czerwca 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE


na dwa wolne stanowiska pracy inspektorów
w Oddziale rozliczeń i potwierdzania płatności beneficjentów
w zakresie działania 1.2-1.4 osi priorytetowej I RPO
Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

1509Sa

Turze Pole

2.

Czer13

Rzeszów

3.

MP63mp

Stalowa Wola

4.

Rent13

Głuchów

5.

Tg2016

Rzeszów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2013 r. o godzinie 13.30 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się
z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:

Magdalena Szul

Agata Dytkowska


 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na dwa wolne stanowiska pracy inspektorów
w Oddziale rozliczeń i potwierdzania płatności beneficjentów w zakresie działania 1.2 – 1.4 osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowiskach inspektorów w Oddziale rozliczeń i potwierdzania płatności beneficjentów w zakresie działania 1.2 – 1.4 osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrane zostały Pani Anna Froń zamieszkała w Rzeszowie oraz Pani Agnieszka Sikora zamieszkała w Turzym Polu.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Anna Froń oraz Pani Agnieszka Sikora spełniły wymagania do zatrudnienia na wolnych stanowiskach pracy określonych wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl