bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów w Oddziale wyboru projektów w zakresie osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości

Ogłoszenie o naborze. Informacje o kandydatach, terminie sprawdzianu pisemnego oraz rozmów kwalifikacyjnych. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

podinspektorów w Oddziale wyboru projektów w zakresie osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub administracyjne,
2) znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych UE oraz dokumentów dotyczących Polityki Regionalnej UE, a także Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO na lata 2007-2013,
3) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa,
4) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
6) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
7) znajomość przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) komunikatywność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) dokonywanie ocen formalnych wniosków o dofinansowanie,
2) przygotowywanie projektów uchwał,
3) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków,
4) prowadzenie obsługi prac komisji konkursowych.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia, referencje),
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

W miesiącu maju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów w Oddziale wyboru projektów w zakresie osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 26 czerwca 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE


na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów
w Oddziale wyboru projektów w zakresie osi priorytetowej I RPO
Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

1RpaK2

Tajęcina

2.

AgK06G

Rzeszów

3.

Am037t

Rzeszów

4.

AMm931

Rzeszów

5.

AS03ms

Dąbrowa

6.

AwT198

Rzeszów

7.

Bałaj Aneta

Rzeszów

8.

BaMa13

Jarosław

9.

Boroń Dawid

Rzeszów

10.

Czer13

Rzeszów

11.

Drzała Marcin

Mrowla

12.

EGw123

Rzeszów

13.

Eko12V

Rzeszów

14.

Fedorcio Ewelina

Rzeszów

15.

GoleM2

Jastkowice

16.

Grabas Marek

Rzeszów

17.

Grad Małgorzata

Wysoka

18.

Gruza Urszula

Rzeszów

19.

Hp1970

Rudna Wielka

20.

Kmls85

Rzeszów

21.

Kobiałka Alicja

Malawa

22.

Kotlarz Edyta

Sonina

23.

Kukulska Dorota

Grzęska

24.

Kupras Krzysztof

Giedlarowa

25.

Kwiatek Paweł

Glinik Dolny

26.

Łoza Agnieszka

Mrowla

27.

Magza3

Rzeszów

28.

Majewska Renata

Mielec

29.

MDab86

Krzemienica

30.

Me13fS

Zagórz

31.

MisL75

Lubenia

32.

MOD16a

Domaradz

33.

MP63mp

Stalowa Wola

34.

NDzz17

Nowy Dzików

35.

Nikodem Dariusz

Mielec

36.

Piejko Róża

Hucisko Jawornickie

37.

RaM123

Sędziszów Młp.

38.

Rent13

Głuchów

39.

RMsjk5

Straszydle

40.

Rr44Dd

Głogów Młp.

41.

Rrrx19

Czudec

42.

Sally1

Dębica

43.

Sobala Marcin

Gniewczyna Łańcucka

44.

Stachowicz Dariusz

Rzeszów

45.

Tęczar Natalia

Niewodna

46.

Tworek Paweł

Przeworsk

47.

Warańska Monika

Roźwienica

48.

Wiki27

Głogów Młp.

49.

WIkso3

Jastkowice

50.

Wrona Katarzyna

Sonina

51.

XYZXY3

Rzeszów

Sprawdzian pisemny odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2013 r. o godz. 8.00  w sali audytoryjnej (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Spośród kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów ze sprawdzianu pisemnego, nie mniej niż 15 punktów, wyłonionych zostanie nie więcej niż dziesięciokrotna liczba osób w stosunku do liczby wolnych stanowisk urzędniczych wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze.

Wyłonieni kandydaci dopuszczeni zostaną do rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się tego samego dnia o godz. 11.00 w pokoju 217 (II piętro), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informujemy, że na sprawdzian pisemny oraz rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:

 

Magdalena Szul

Agata Dytkowska

 

 INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów
w Oddziale wyboru projektów w zakresie osi priorytetowej I RPO
Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowiskach podinspektorów w Oddziale wyboru projektów w zakresie osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrani zostali Pani Aneta Flis zamieszkała w Rzeszowie oraz Pan Paweł Kwiatek zamieszkały w Gliniku Dolnym.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Aneta Flis oraz Pan Paweł Kwiatek spełnili wymagania do zatrudnienia na wolnych stanowiskach pracy określonych wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz sprawdzianu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl