bip-header

Biuletyn Informacji Publicznej

herb bip

przestrzen otwarta

godlo

Województwo Podkarpackie

Postępowanie w sprawie naboru na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów w Oddziale umów osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości (wykształcenie techniczne)

Ogłoszenie o naborze. Informacje o kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

podinspektorów w Oddziale umów osi priorytetowej I RPO
Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości
(wykształcenie techniczne)

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku technicznym,
2) znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO na lata 2007-2013,
3) znajomość aktów normatywnych regulujących zasady wdrażania RPO WP na lata 2007-2013, w szczególności rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,
4) znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane,
5) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
6) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymaganie dodatkowe:
1) znajomość zagadnień związanych z instrumentami wspierania przedsiębiorczości.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie,
2) przygotowywanie umów o dofinansowanie oraz aneksów,
3) weryfikowanie zabezpieczeń złożonych do umów o dofinansowanie,
4) przygotowywanie projektów uchwał,
5) przygotowywanie notatek o nieprawidłowościach wykrytych w trakcie czynności służbowych,
6) obsługa systemu informatycznego.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia, referencje),
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na tym etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

W miesiącu maju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów w Oddziale umów osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości (wykształcenie techniczne), należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 217, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 26 czerwca 2013 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)."

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE


na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale umów osi priorytetowej I RPO
Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości
(wykształcenie techniczne)
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

Szmagała Szczepan

Rzeszów

2.

Maternia Agnieszka

Albigowa

3.

Galek Łukasz

Cmolas

4.

Rykała Mariusz

Glinik Charzewski

5.

Dedio Kamil

Sonina

6.

Kędzior Damian

Roźwienica

7.

Kolbus Anna

Wysoka Głogowska

8.

Kowal Małgorzata

Jarosław

9.

Smyrek Alicja

Czudec

10.

AcX7b2

Rzeszów

11.

Jmpf21

Lutoryż

12.

MLF54a

Zabratówka

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2013 r. o godzinie 12.30 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się
z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustaliły:

Magdalena Szul

Agata Dytkowska


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na dwa wolne stanowiska pracy podinspektorów
w Oddziale umów osi priorytetowej I RPO
Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości (wykształcenie techniczne)
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowiskach podinspektorów w Oddziale umów osi priorytetowej I RPO Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości (wykształcenie techniczne) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, wybrani zostali Pan Mariusz Rykała zamieszkały w Gliniku Charzewskim oraz Pan Łukasz Galek zamieszkały w Cmolasie.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pan Mariusz Rykała i Pan Łukasz Galek spełnili wymagania do zatrudnienia na wolnych stanowiskach pracy określonych wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl